temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення№29 2 сесії районної ради 7 скликання 2 пленарне засідання від 18.12.2015року

 

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 29

 

 

18   грудня  2015 року                                                                    2 сесія 7 скликання

                                                                                                          2пленарне засідання

 

 

Про районну соціальну  програму "Молодь

Чернівеччини"на 2016-2018 роки

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Розглянувши листа районної державної адміністрації від 10.12.2015 року №01-20-3303, відповідно до п.16.ч.1.ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"районна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити районну  цільову , соціальну програму  "Молодь  Чернівеччини"на 2016-2018 роки   ( додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти , охорони здоров’я, культури , законності  та правопорядку  (О.В.Попов).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова районної ради                                                                    В.Мельничук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1до рішення №29  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18.12.2015 року

 

 

 

Загальна характеристика районної цільової соціальної програми
«Молодь Чернівеччини» на 2016 – 2018 роки
 

1

Ініціатор розроблення програми:

Сектор  у справах сім’ї , молоді та спорту  райдержадміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року №41 затверджено Державну цільову соціальну програму «Молодь України» на 2009 – 2015 роки

3

Розробник програми

Сектор сім’ї , молоді та спорту   райдержадміністрації

 

4

Співрозробники програми

Управління та відділи райдержадміністрації

 

5

Відповідальний виконавець програми

Сектор сім’ї , молоді та спорту   райдержадміністрації

 

6

Учасники програми

Сектор сім’ї , молоді та спорту   райдержадміністрації,

управління та відділи райдержадміністрації;

районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; районний центр зайнятості;

КП Редакція газети  «Чернівецька зоря »; Чернівецьке відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області

7

Терміни реалізації програми

2016 – 2018 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми

Районний

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

 128,3 тис.грн.

9.1

в тому числі бюджетних коштів

 113,1  тис.грн.

10

Основні джерела фінансування програми

Районний  бюджет, кошти меценатів та благодійних організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районна цільова соціальна програма „Молодь Чернівеччини”

на 2016 – 2018 роки

 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Згідно зі Стратегією регіонального розвитку Вінницької області  на період до 2018 року одним із пріоритетів визначено розвиток людського ресурсу. Основою для формування та накопичення такого ресурсу є молодь. По-перше, врайоні проживає 5111молодих людей віком від 14 до 35 років, що становить майже 23% від загальної кількості постійного населення району. По-друге, молоді люди є найбільш привабливими для інвестицій, оскільки вони мають достатньо часу для відтворення цих вкладень у них і є найбільш прогресивними й активними у суспільних перетвореннях. Отже, головним джерелом нагромадження людського потенціалу  є молодь Чернівеччини і саме на створення умов для її всебічного розвитку необхідно спрямовувати зусилля влади, громадськості та бізнесу.

Проте, молодь є однією з найбільш соціально вразливих груп населення. На цю категорію припадає найбільша кількість ризиків.

Зберігається тенденція до поширення соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі. У Чернівецькому районі офіційно не зареєстровано споживачів ін’єкційних наркотиків (за неофіційними даними споживачі є). В районі виявлено 4 ВІЛ-інфікованих громадян,  померла  від СНІДу – 1 особа.

Зростає зацікавленість молодих людей радикальними та войовничими молодіжними субкультурами. Національні зразки літературної, художньої творчості та інших жанрів мистецтва часто замінюються закордонною комп’ютерною, відео-, ігровою продукцією низького рівня. Під їх впливом порушується фізичне здоров’я, формується надмірна імпульсивність та агресивність характеру.

Проблемним залишається формування духовної культури, системи ціннісних орієнтацій, національно-патріотичної свідомості у молоді. Хоча, як свідчать результати досліджень Державного інституту розвитку сім’ї та молоді, рівень національної ідентифікації у молоді досить високий – 93% молодих людей вважають Україну своєю Батьківщиною. Проте обрали б своєю Батьківщиною Україну лише 67%. Господарями своєї країни не відчувають себе 71-78% людей віком від 14 до 35 років. На таке ставлення молоді впливає соціально-економічні умови сучасного життя, можливості для  самореалізації, участь у виробленні та реалізації державної політики і т.ін. Отже, рівень національно-патріотичної свідомості молодих людей є „лакмусовим папірцем” ефективності реалізації державної політики в Україні.

З метою створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 року №41 затверджено Державну цільову соціальну програму „Молодь України” на 2009 – 2015 роки”. Враховуючи важливість питання ефективності реалізації державної політики стосовно молоді в Україні Президент України 6 січня 2010 року видав Указ „Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді”.

Районна програма акумулює зусилля усіх суб’єктів регіональної державної молодіжної політки і спрямує їх на підтримку молоді Чернівеччини та подолання негативних тенденцій у молодіжному середовищі.

 

 

Мета програми

Метою Програми є розширення можливостей розвитку потенціалу молоді як значної частини людського ресурсу Чернівеччини для її активної участі у всіх сферах життя району.

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи виконання програми

Вибір шляхів і засобів розв’язання зазначених проблем зумовлюється специфічністю цільової групи, серед яких можна виділити амбіції, притаманні молодим людям, завищені очікування, прагнення до самореалізації, схильність до самовираження та нестійкість ціннісних орієнтацій.

Враховуючи ці особливості, вирішення проблем у молодіжному середовищі повинно здійснюватись за безпосередньої участі у цьому процесі молодих людей шляхом залучення їх через громадські організації, органи учнівського та студентського самоврядування, творчі спілки, клуби тощо.

Вибір шляхів розв’язання проблем здійснювався також із врахуванням економічної ситуації в країні, насамперед, обмеженістю фінансування з державного бюджету і необхідністю залучення позабюджетних коштів.

Досягнення поставленої мети можливе лише шляхом здійснення системного та комплексного підходу до вирішення проблем молоді із налагодженням конструктивної взаємодії між інституціями регіональної державної молодіжної політики та залученням додаткових людських та матеріальних ресурсів.

Реалізація програми передбачається на 2016 – 2018 роки.

Завдання програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

-       удосконалити методи, форми та механізми взаємодії суб’єктів регіональної державної молодіжної політики;

-       сприяти діяльності існуючих та створенню нових інституцій молодіжної політики;

-       впроваджувати інноваційні форми роботи з молоддю;

-       вивчати досвід інших районів, областей у сфері молодіжної політики та сприяти впровадженню найкращих прикладів у Вінницькій області;

-       здійснювати моніторинг та аналіз реалізації Програми;

-       забезпечити доступ населення району до інформації щодо реалізації Програми.

                                      Напрями діяльності і заходи програми:

-       створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

-       утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

-       пропаганда та формування здорового способу життя;

-       створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

-       надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;

-       удосконалення нормативно-правової бази у сфері реалізації державної політики з питань молоді.

Система управління та контролю за ходом виконання програми

Координацію і контроль за ходом виконання програми здійснює сектор сім’ї,   молоді та спорту райдержадміністрації.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити методи, форми та механізми взаємодії суб’єктів регіональної державної молодіжної політики;

підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді;

залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;

забезпечити надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;

створити умови, за яких молодь виявлятиме бажання працевлаштовуватися самостійно;

зменшити кількість молодих громадян серед трудових мігрантів;

більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та закладів культури;

збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших передбачених чинним законодавством джерел.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, складає всього 128,3тис. грн., з них коштів районного бюджету – 113,1 тис. грн.

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                                              М.Смеречинський   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до рішення №29  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18.12.2015 року

 

 

Ресурсне забезпечення 
Районної цільової соціальної програми „Молодь Чернівеччини” на2016 – 2018 роки
 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього витрат на виконання Програми

обсяги ресурсів всього, в тому числі:

34,6

39,0

54,7

128,3

районний бюджет

29,6

34,0

49,5

 113,1

кошти не бюджетних джерел

5,0

5,0,

5,2

15,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                                              М.Смеречинський   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до рішення №29  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18.12.2015 року

 

Показники продукту 
Районної цільової соціальної програми „Молодь Чернівеччини” на2016 – 2018 роки

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії

Програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)

 

   І. Показники продукту Програми

1.

 

Кількість молодих людей, охоплених заходами Програми у загальній кількості населення віком від 14 до 35 років

тис. осіб

2,5

2,7

2,9

3,0

8,6

 

2.

Кількість проведених на теренах акцій, фестивалів, конкурсів, виставок та інших заходів для молоді

шт.

9

10

11

12

33

3.

Кількість молодих людей, які взяли участь в обласних, акціях, фестивалях, конкурсах, виставках, пленерах та інших заходах для молоді, які проводились в області

осіб

25

27

30

35

92

4.

Кількість молодих людей, які взяли участь у всеукраїнських та міжнародних заходах

осіб

6

8

9

10

27

5.

Кількість проведених семінарів, семінарів-тренінгів, засідань за круглим столом, конференцій, форумів щодо інтелектуального та творчого розвитку

шт.

2

2

2

2

6

6.

Кількість молодих людей, які взяли участь у семінарах, тренінгах, засіданнях круглого столу, конференціях, форумах тощо

осіб

15

17

19

20

56

1.       

Кількість проведених  районних молодіжних форумів

шт.

1

1

1

1

3

2.       

Кількість молодих людей, які взяли участь у роботі форумів

осіб

14

16

18

20

54

3.       

Кількість підготовлених волонтерів

осіб

14

15

17

19

51

4.       

Кількість молодих людей, які взяли участь у дослідницькій та пошуковій роботі з історії рідного краю

осіб

25

27

29

30

86

5.       

Кількість проведених заходів до державних молодіжних свят

шт.

6

8

10

12

30

 

6.       

Кількість молодих людей, які взяли участь у державних молодіжних святах

осіб

250

270

290

320

880

7.       

Кількість молодих людей, які взяли участь у благодійних молодіжних акціях

осіб

18

20

22

24

66

8.       

Кількість проведених заходів, які спрямовані на розвиток скаутського руху

шт.

6

8

10

12

30

9.       

Кількість молодих людей, які взяли участь у заходах, спрямованих на розвиток скаутського руху

осіб

25

27

29

30

86

10.     

Кількість проведених заходів, спрямованих на формування здорового способу життя та профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі

шт.

6

7

9

10

26

11.     

Кількість молодих людей, які взяли участь у заходах, спрямованих на формування здорового способу життя та профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі

осіб

120

150

160

180

490

12.     

Кількість виготовленої та розміщеної в ЗМІ соціальної реклами

шт.

8

9

10

11

30

13.     

Кількість проведених зльотів, походів, сплавів, велопробігів, аматорських чемпіонатів, змагань з нетрадиційних видів спорту тощо

шт.

13

14

15

17

46

14.     

Кількість молодих людей, які взяли участь в зльотах, походах, сплавах, велопробігах, аматорських чемпіонатах, змаганнях з нетрадиційних видів спорту тощо

осіб

390

420

450

480

1350

15.     

Кількість учнів, які пройшли профорієнтаційне тестування та відвідали заходи з питань профорієнтації та майбутнього працевлаштування

осіб

120

140

160

180

480

16.     

Кількість працевлаштованих молодих людей на постійне місце роботи

осіб

16

17

18

19

54

17.     

Кількість молодіжних громадських організацій, з них

шт.

1

1

1

1

1

18.     

зареєстровані на рівні району

шт.

1

1

1

1

1

19.     

Кількість виробленого інформаційного продукту з питань реалізації державної молодіжної політики: теле -, радіопрограм, тематичних рубрик, вкладишів у друкованих ЗМІ тощо

шт.

12

13

14

15

30

20.     

Збільшення кількості молоді, які беруть активну участь у громадському житті

%

18,9

21,5

26,9

30,5

30,5

 

21.     

Збільшення кількості працевлаштованої молоді

%

36,3

37,4

39,2

42,7

42,7

22.     

Питома вага молодих людей, охоплених заходами програми у загальній кількості населення віком від 14 до 35 років

%

28,94

31,44

36,94

40,5

40,5

23.     

Зменшення кількості злочинів, скоєних молоддю

%

46,6

45,4

44,3

43,2

43,2

24.     

Призупинення поширеності наркоманії та алкоголізму у молодіжному середовищі

%

2,03

2,02

2,0

1,8

1,8

25.     

Зменшення рівня безробіття серед молоді від загальної чисельності незайнятих громадян

%

41,7

41,2

40,7

40,2

40,2

26.     

Підвищення у молодих людей  району  рівня бажання жити у своїй країні

%

67

68,7

70,4

72,2

72,2

27.     

Зменшення рівня безробіття серед молоді від загальної чисельності незайнятих громадян

%

41,7

41,2

40,7

40,2

40,2

                         

 

 

Керуючий справами виконавчого

 апарату районної ради                                                                                                               М.Смеречинський        

 

 

 

 

 

Додаток 4 до рішення №29  2 сесії районної ради 7 скликання  2 пленарне засідання від 18.12.2015 року

 

 

Напрями діяльності та заходи
Районної цільової соціальної програми „Молодь Чернівеччини” на2016 – 2018 роки

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) та заходи Державної цільової програми „Молодь України” на 2016-2018 роки”

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

Очікуваний результат

рік

тис. грн

I. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

1.1

Проведення всеукраїнських та міжнародних акцій, фестивалів, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва, пленерів і виставок молодих митців, видання творів молодих авторів

Проведення  районних   турнірів з інтелектуальних ігор «Брейн Ринг», «Що? Де? Коли?», «Ерудит року», «Дебати»  тощо

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту , відділ  освіти райдержадміністрації

районний

бюджет

 

 

2016

2017

2018

 

1,0

1,0

  1,0

Популяризація у молодіжному середовищі інтелектуального дозвілля.

Поширення інформації про проведення конкурсів на отримання грантів Президента України обдарованій молоді для створення і реалізації творчих проектів

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту , відділ  освіти райдержадміністрації, сектор з  питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

Вкладень коштів не потребує

Активізація участі молоді у наукових дослідженнях, розробках; підтримка інтелектуально-обдарованої молоді.

Стимулювання інноваційної діяльності у молодіжному середовищі.

 

Забезпечення подання кандидатур на нагородження Премією Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування та Премією Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спортурайдержадміністрації

Проведення районних, конкурсів, фестивалів у різних жанрах мистецтва, зокрема районного етапу міжнародного дитячо-юнацького естрадного конкурсу „Музична парасолька”, районний відбір-ковий тур всеукраїнського фестивалю „Червона рута”, тощо

2016-2018

Сектори сім’ї, молоді та спорту; культури; відділ освіти райдержадміністрації

районний

бюджет

 

 

не бюджетні джерела

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

1,0

1,5

1,5

 

  0,5

0,5

0,5

Стимулювання молоді до естетичного розвитку, самоосвіти, самовдосконалення; залучення більшої кількості молодих людей, у тому числі молоді з обмеженими фізичними можливостями до змістовного дозвілля.

Розкриття молодих талантів, допомога та підтримка молодих талановитих авторів у

сфері культури та

мистецтва

Проведення районного фотоконкурсу „Молоде обличчя України”

 

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту; культури; відділ освіти райдержадміністрації

районний бюджет

 

 

2016

2017

2018

 

0,5

1,0

1,5

Сприяння участі молоді району у всеукраїнських, регіональних заходах

2016-2018

Сектори сім’ї, молоді та спорту; культури; відділ освіти райдержадміністрації

районний бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,3

0,5

0,7

Підтримка талановитої та обдарованої молоді.

 

 

Проводити конкурси талантів і творчості дітей та молоді із функціональними обмеженнями «Повір у себе»

2016-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний бюджет

 

2016

2017

2018

 

5,0

6,0

7,0

Забезпечення реалізації прав молоді з особливими потребами

1.2

Проведення всеукраїнських семінарів, засідань за круглим столом, нарад, конкурсів, спрямованих на залучення молодих громадян до співпраці з органами виконавчої влади та роботи в таких органах, зокрема всеукраїнського конкурсу аналітичних робіт «Мої ініціативи в державному управлінні»

Проведення районних конференцій, акцій, семінарів, засідань за круглим столом, нарад, конкурсів, спрямованих на залучення молодих громадян до співпраці з органами виконавчої влади та роботи в таких органах

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту; відділ освіти райдержадміністрації сектор  з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

районний

бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,2

0,5

0,7

Розширення знань молоді про діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.

Залучення активної, творчої молоді до роботи в таких органах.

Наближення представників органів державної влади та місцевого самоврядування до молоді.

самоврядування.

Збільшення відсотка молодих людей, працюючих на державній службі

 

Сприяння стажуванню соціально активної та талановитої молоді в органах державної влади та місцевого самоврядування

 

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

Проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу аналітичних робіт «Мої ініціативи в державному управлінні»

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту;  відділ освіти райдержадміністрації

районний бюджет

 

 

2016

2017

2018

0,5

1,0

1,5

Залучення талановитої молоді до інноваційної діяльності, наукових досліджень у сфері державного управління

ІІ. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей

2.1

Проведення всеукраїнських акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, семінарів, конференцій, семінарів-тренінгів, форумів, фестивалів

Проведення акцій, конкурсів, семінарів, тренінгів, спрямованих на активізацію волонтерського руху, зокрема інформаційно-просвітницьких кампаній «Волонтери – хто вони?», «Куди піти волонтером?», дослідження рівня «волонтеризації» молоді району, тощо

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту;  відділ освіти райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; сектор з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, КП Редакція газети «Чернівецька зоря».

районний бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,5

1,0

1,5

Популяризація ідей волонтерства серед населення області. Збільшення участі молодих людей у суспільному житті громади.

Створення умов для набуття молодими людьми практичного досвіду

Організація роботи з волонтерами, зокрема проведення навчальних програм для волонтерів, створення баз даних волонтерів, розміщення волонтерів в організаціях, налагодження механізму залучення волонтерів органами виконавчої влади та місцевого самоврядування тощо

2016-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний бюджет

 

2016

2017

2018

2,0

3,0

4,0

Залучення, навчання та розміщення волонтерів.

Збільшення кількості організацій, установ, закладів, органів державної влади та місцевого самоврядування, які співпрацюють з волонтерами

Проведення заходів з правової просвіти молоді, роз’яснення законодавства України; залучення молоді до громадського обговорення проектів нормативно-правових актів

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту; відділ освіти райдержадміністрації; сектор з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації

районний бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,3

0,5

0,7

Підвищення рівня правової свідомості молодих людей.

Активізація участі молоді у вироблені та прийнятті суспільно важливих рішень

Проведення заходів, спрямованих на популяризацію та відродження козацтва, зокрема спортивних ігор «Козацькі забави», туристично-краєзнавчих походів «Місцями козацької слави» тощо

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту; культури; відділ освіти райдержадміністрації

 

районний

бюджет

 

 

не бюджетні джерела

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

0,5

1,0

1,5

 

   0,5

0,5

0,5

Збільшення кількості молоді, залученої до сучасного козацького руху.Підвищення рівня знань учнівської та студентської молоді щодо історичного минулого Вінниччини за часів козацької доби

Проведення заходів військово-патріотичного спрямування, зокрема районних військово-спортивних ігор, спартакіад з військово-прикладних видів спорту, акцій до Дня захисника Вітчизни, Дня української армії «Один день у лавах армії»

2016-2018

Сектори сім’ї, молоді та спорту; культури; відділ освіти райдержадміністрації; районний військовий комісаріат

районний бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,5

1,0

1,5

Створення у молоді позитивного іміджу військової служби.

Посилення військово-патріотичної роботи серед молоді

Організовувати урочисті проводи з відправкою до пункту збору юнаків району на строкову військову службу до лав Збройних Сил України

2016-2018

Сектори сім’ї, молоді та спорту; культури  райдержадміністрації

районний бюджет

 

2016

2017

2018

 

6,0

6,5

7,0

Організація роботи щодо надання соціально-психологічної підтримки та допомоги молодим військовослужбовцям

2016-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Вкладень коштів не потребує

Покращення

соціального клімату у лавах Збройних Сил України; адаптація молоді до проходження військової служи

2.2

Проведення всеукраїнських акцій, фестивалів і конкурсів та відзначення свят

Проведення районних тематичних заходів, присвячених Дню Соборності України (22 січня), Дню Конституції України (28 червня), Дню Державного Прапора України (23 серпня), Дню Незалежності України (24 серпня) та інших.

 

2016-2018

Сектор з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації; відділ освіти райдержадміністрації;

 

районний  бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,8

1,5

2,0

Формування у молоді національної свідомості та почуття патріотизму.

Виховання у молодих громадян шанобливого ставлення до символів держави – Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та регіональної символікиПідвищення знань у молодих людей щодо історичного минулого України.

Організація дослідницької, пошукової роботи молоді з історії рідного краю

2016-2018

Сектор культури; відділ освіти райдержадміністрації

 

районний бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,3

0,5

0,7

Проведення тематичних заходів, присвячених відзначенню річниць з дня народження видатних державних і громадських діячів

 

2016-2018

Відділ освіти райдержадміністрації; сектор з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації;

 

районний  бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,3

0,8

1,0

Формування у молодих людей почуття гордості за співвітчизників, земляків та залучення їх до вивчення історії рідного краю крізь призму видатних постатей

Сприяння участі молоді району у заходах із вшанування пам’яті героїв битви під Крутами (29 січня), борців за незалежність України та учасників Великої Вітчизняної війни, осіб, які виконуючи свій інтернаціональний обов’язок, брали участь у миротворчих діях

2016-2018

Відділ освіти райдержадміністрації; сектор з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації;

 

районний  бюджет

 

2016

2017

2018

0,4

0,8

1,0

Створення умов для громадянського становлення, духовного, морального, патріотичного та інтернаціонального виховання молоді на прикладі подвигів героїв, полеглих при захисті Вітчизни.

Залучення молодіжних благодійних трудових загонів до упорядкування територій пам’ятників, меморіалів, парків слави загиблим воїнам,тощо

2016-2018

Відділ освіти райдержадміністрації

 

районний бюджет

 

2016

2017

2018

0,2

0,4

0,6

Організація урочистих вручень паспортів молодим громадянам «Ми – громадяни України»

2016-2018

Відділ освіти , сектор культури райдержадміністрації

Районний

бюджет

 

2016

2017

2018

0,5

1,0

1,5

Підвищення значення поняття «Громадянин України» у свідомості підлітків, які вперше отримують паспорт громадянина України

Організація та проведення заходів до Дня молоді, Міжнародного дня студентів, зокрема районного конкурсу «Молода людина року»

2016-2018

Сектори сім’ї, молоді та спорту; культури; відділ освіти райдержадміністрації

 

районний бюджет

 

 

не бюджетні джерела

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

1,5

3,0

3,0

 

0,5

0,5

0,7

Відзначення соціально активної, творчої молоді. Поширення інформації серед населення про досягнення у сфері молодіжного громадського руху

2. 3

Проведення моніторингу діяльності установ культурно-просвітницького спрямування та патріотичного виховання молоді, розроблення і затвердження за його результатами нормативно-правового акта

Здійснення аналізу діяльності установ, закладів, клубів та організацій культурно-просвітницького спрямування та патріотичного виховання молоді, які діють на території району

 

2016-2018

Сектори сім’ї, молоді та спорту; культури; відділ освіти райдержадміністрації

Вкладень коштів

не потребує

Збереження мережі  установ, закладів, клубів та організацій культурно-просвітницького спрямування та патріотичного виховання молоді

Вивчення інтересів, запитів, настроїв та уподобань молоді, зокрема шляхом проведення моніторингового соціологічного дослідження

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

Підвищення якості реалізації регіональної державної молодіжної політики та надання молодим людям послуг, яких вони потребують

Сприяння діяльності існуючих та створенню нових Євроклубів для дітей, учнівської та студентської молоді

2016-2018

Відділ освіти райдержадміністрації

не бюджетні джерела

2016

2017

2018

 

0,2

0,3

0,5

Інформування молоді з питань європейської інтеграції. Збільшення кількості молодих людей, залучених до участі в європейських ініціативах та громадській діяльності

2.4

Підтримка пластового (скаутського руху)

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо ідейних основ, виховних методик та символіки ПЛАСТу

 

2016-2018

Відділ освіти райдержадміністрації

районний бюджет

 

2016

2017

2018

0,2

0,4

0,6

Поширення інформації серед молоді району про діяльність ПЛАСТу в Україні та у Вінницькій області зокрема.

Збільшення кількості молодих людей, які беруть участь у заходах пластового (скаутського) руху

Сприяння участі молоді району у обласних, всеукраїнських пластових таборах, вишколах, змаганнях, тощо

2016-2018

Відділ освіти райдержадміністрації

 

Районний

бюджет

 

 

2016

2017

2018

 

0,5

1,0

1,0

ІІІ. Пропаганда та формування здорового способу життя

3.1

Проведення всеукраїнських акцій, виставок, засідань за круглим столом на тему «Молодь України за здоровий спосіб життя»

Участь у обласних та всеукраїнських акціях, виставках, засіданнях за круглим столом «Молодь України за здоровий спосіб життя»

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту;  відділ освіти райдержадміністрації ; РЛПЛ, РЦПМСД; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районний

бюджет

 

2016

2017

2018

0,5

1,0

1,0

Підвищення рівня поінформованості молодих людей щодо проблем, пов’язаних із тютюнокурінням, уживанням алкоголю, наркотичних речовин; вироблення і розвиток навичок, щозапобігають поширенню соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі.

Створення умов для надання молоді

альтернативи вживання наркотичних та психотропних речовин.

Збільшення кількості молоді, яка проявляє здоровий життєвий стиль.

 

3.2

Проведення виставок, засідань за круглим столом на тему «Вибір молоді – здоров’я»

Проведення районних   виставок , засідань за круглим столом на тему: «Вибір молоді – здоров’я»

 

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту;  відділ освіти райдержадміністрації; РЛПЛ; РЦ ПМСД, РЦСССДМ

районний бюджет

 

 

2016

2017

2018

 

0,2

0,4

0,6

3.3

Організація всеукраїнських семінарів, тренінгів на тему «Планування роботи і методика проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування»

Участь в обласних  семінарах, тренінгах на тему «Планування роботи і методика проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування»

2016-2018

Сектори сім’ї, молоді та спорту; культури; відділ освіти райдержадміністрації РЦПМСД; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Чернівецьке відділення поліції  Могилів Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області.

районний бюджет

 

 

2016

2017

2018

 

0,1

0,2

0,4

3.4

Проведення всеукраїнських культурно-мистецьких акцій та заходів профілактичного спрямування

Участь у обласних культурно-мистецьких акціях та заходах профілактичного-спрямування, зокрема у обласномуфестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я» та забезпечення проведення відповідних районних етапів.

2016-2018

Сектори сім’ї, молоді та спорту; культури; відділ освіти райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

районний бюджет

 

 

2016

2017

2018

 

0,2

0,4

0,6

Проведення семінарів, тренінгів, бесід, відео-лекторіїв, диспутів, ток-шоу, спрямованих на запобігання поширенню тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії,ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу у молодіжному середовищі та збереження репродуктивного здоров’я молоді, зокрема через спеціалізоване формування «Мобільний консультативний пункт соціальної роботи у сільській місцевості»

2016-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти райдержадміністрації; РЛПЛ, РЦПМСД;

районний  бюджет

 

 

не бюджетні джерела

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

 

0,2

0,4

0,6

 

0,5

0,5

0,5

Проведення районних  акцій, культурно-мистецьких заходів, конкурсів малюнків, аматорських спортивних змагань тощо до Дня пам’яті померлих від СНІДу (17 травня), Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням (31 травня), Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиків і їх незаконним розповсюдженням (26 червня), Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (1 грудня), зокрема «Творча молодь – за активний спосіб життя», «Молодь проти СНІДу», «Мистецтво проти наркотиків»та інші

2016-2018

Сектори сім’ї, молоді та спорту; культури; відділ освіти райдержадміністрації;

РЛПЛ, РЦПМСД  ; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

районний бюджет

 

 

не бюджетні джерела

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

0,4

0,8

1,0

 

0,5

0,5

0,5

Розміщення соціальної реклами для молоді у друкованих та електронних засобах масової інформації

 

2016-2018

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; сектор з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації; КП Редакція газети «Чернівецька зоря»

Районний

бюджет

 

 

2016

2017

2018

 

0,1

0,2

0,3

Організація спортивно-оздоровчої роботи з молоддю, зокрема туристичні зльоти, походи,  велопробіги тощо

 

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

районний бюджет

 

 

не бюджетні джерела

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

0,5

1,0

1,0

 

0,5

0,5

0,5

Популяризація у молодіжному середовищі здорового та активного способу життя. Залучення більшої кількості молодих людей до занять фізичною культурою та спортом.

Проведення аматорських чемпіонатів, турнірів, змагань з нетрадиційних видів спорту, зокрема пейнтболу, скейтбордингу, стрітболу, вуличному баскетболу, футбегу тощо

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний  бюджет

 

 

не бюджетні джерела

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

1,0

1,5

1,5

 

0,5

0,5

0,5

IV. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

4.1

Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення всеукраїнських акцій, семінарів, виставок, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів

Проведення профорієнтаційних заходів з учнівською молоддю, спрямованих на формування їх професійних намірів та побудови професійної кар’єри, зокрема акцій, марафонів, шоу, заходів змагального характеру (КВН, турнірів, вікторин, конкурсів тощо), профорієнтаційних уроків, семінарів та тренінгів, презентацій професій, презентацій роботодавців, мобільних консультпунктів, ярмарок професій, профдіагностичного тестування тощо

2016-2018

Відділ освіти райдержадміністрації; районний центр зайнятості.

районний  бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,6

0,8

1,0

Підвищення обізнаності учнів у світі професій та сприяння у виборі майбутньої професії.

Зниження дисбалансу на ринку праці серед молодих спеціалістів.

Заощадження бюджетних коштів, пов’язаних з перепідготовкою та працевлаштуванням значної кількості випускників, які не бажають або не можуть працювати за набутим фахом.

Ознайомлення дітей, учнівської молоді із сучасними видами виробництва шляхом організації екскурсій на підприємства

2016 -2018

Відділи освіти райдержадміністрації;  районний центр зайнятості

районний бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,1

0,2

0,3

Забезпечення поінформованості молоді щодо діючої мережі навчальних закладів усіх рівнів та напрямків, потреб роботодавців у кваліфікованих працівниках шляхом надання відповідних консультацій та опублікування спеціальних бюлетенів, оголошень у засобах масової інформації.

Приведення у відповідність в районі ринку освітніх послуг та ринку праці

2016 -2018

Відділ  економічного розвитку  і торгівлі  райдержадміністрації; сектор сім’ї, молоді та спорту;  відділ освіти райдержадміністрації;районний центр зайнятості; КП Редакція газети «Чернівецька зоря»

Вкладень коштів не потребує

Проведення семінарів, тренінгів, консультацій для молоді, спрямованих на роз’яснення молоді трудового законодавства, принципів працевлаштування, на підготовку до прийому на роботу, спілкування з роботодавцем, уміння долати труднощі та пошуку виходу із проблемних ситуацій тощо

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту; відділ освіти райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; районний центр зайнятості;

 

Районний

бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,2

0,4

0,6

Організація культурно-мистецьких заходів, тематичних  радіопередач до професійних свят

 

2016-2018

Сектор культури райдержадміністрації; сектор  з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з  громадськістю апарату райдержадміністрації; КП Редакція газети «Чернівецька зоря»

районний бюджет

 

2016

2017

2018

0,5

1,0

1,5

Проведення виставок, конкурсів, фестивалів робітничих професій, спрямованих на формування позитивного іміджу цих професій

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту; культури; відділ освіти райдержадміністрації; районний центр зайнятості;

 

Районний

бюджет

 

2016

2017

2018

0,2

0,4

0,6

4.2

Підтримка підприємницьких ініціатив молоді шляхом проведення всеукраїнських семінарів, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів, виставок з відповідної тематики, зокрема Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

Проведення заходів, спрямованих на підвищення фінансової грамотності молоді як стимул розвитку економіки України, зокрема для дітей з числа випускників шкіл-інтернатів.

 

2016-2018

Відділ  освіти райдержадміністрації;  відділ економічного розвитку  і торгівлі  райдержадміністрації; районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Районний

 бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,2

0,4

0,6

Розширення сфери зайнятості молоді.

Надати молоді, особливо у сільській місцевості, інформації про можливості, способи та особливості започаткування власного бізнесу.

Формування позитивного іміджу підприємця.

Збільшення кількості молодих людей, зайнятих у малому та середньому бізнесі.

Допомога молодим підприємцям у становленні власного бізнесу та недопущенні типових помилок.

Проведення семінарів, тренінгів, консультування та надання практичної допомоги молоді, особливо у сільській місцевості, з питань започаткування та ведення бізнесу

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації відділ економічного розвитку  і  торгівлі  райдержадміністрації;

 

районний  бюджет

 

 

не бюджетні джерела

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

0,2

0,4

0,6

 

0,5

0,5

0,5

Організація участі в  обласному етапі Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

 

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації; відділ  економічного розвитку  і торгівлі  райдержадміністрації; районний центр зайнятості;

 

Вкладень коштів не потребує

Проведення засідань за круглим столом, громадських слухань, конференцій тощо спрямованих на розроблення та впровадження інноваційних механізмів створення робочих місць, залучення молоді до соціально-економічних процесів регіону; пошук шляхів створення умов для отримання молодими людьми доступних фінансових коштів – кредитів (позик) на відкриття власної справи.

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту, відділ  освіти райдержадміністрації; відділ  економічного розвитку  і  торгівлі  райдержадміністрації; районний центр зайнятості;

 

районний бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,2

0,4

0,6

Удосконалення системи, механізмів та методів працевлаштування молоді, підтримка та розвиток молодіжного підприємництва.

4.3

Підтримка руху молодіжних трудових загонів шляхом проведення всеукраїнських фестивалів, акцій та пропагандистських кампаній (виробництво фільмів, роликів, виготовлення поліграфічної продукції)

Проведення засідань за круглим столом із представниками підприємств, установ та організацій щодо залучення молодіжних трудових загонів до виконання робіт у канікулярний період

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту;  відділ освіти райдержадміністрації; відділ  економічного розвитку  і торгівлі  райдержадміністрації

 

Районний бюджет

 

 

2016

2017

2018

0,2

0,3

0,4

Збільшення кількості молоді, залученої до роботи у молодіжних трудових загонах.

Створення умов для отримання молодими людьми першого трудового досвіду, набуття ними додаткових професійних знань, умінь та навичок, а також ознайомлення їх із трудовим законодавством

Сприяння участі молодіжних трудових загонів району у обласних, всеукраїнських акціях, фестивалях, форумах тощо

 

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту; відділ освіти райдержадміністрації;  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; районний центр зайнятості;

 

районний бюджет

 

 

2016

2017

2018

 

0,1

0,3

0,4

V. Надання підтримки молодіжним і дитячим громадським організаціям

5.1

Проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р.

Організація участі в обласному конкурсі серед молодіжних громадських організацій на фінансування розроблених ними програм, заходів з обласного  бюджету

 

2016-2018

Сектор з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації; сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

районний бюджет

 

2016

2017

2018

 

0,1

0,2

0,3

Залучення молодіжних громадських організацій до розв’язання суспільно значущих проблем у молодіжному середовищі.

Стимулювання молодіжних громадських організацій до пошуку партнерів та інших джерел фінансування

 

Сприяння участі молодіжних громадських організацій району у конкурсах на отримання грантів від міжнародних фондів

 

2016-2018

Відділ освіти райдержадміністрації : сектори  усправах сім’ї та молоді,    з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації;

Вкладень коштів не потребує

Організація семінарів, тренінгів для представників молодіжних громадських організацій, спрямованих на удосконалення та активізацію їх діяльності

 

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту;  відділ освіти райдержадміністрації; сектор з питань внутрішньої політики, у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації;

районний бюджет

 

 

не бюджетні джерела

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

0,1

0,2

0,3

 

0,5

0,5

0,5

Активізація молодіжного громадського руху у Чернівецькому районі.

 

VI. Інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій

6.1

Виконання програм Ради Європи та Європейського Союзу, в тому числі програми «Молодь в дії», що впроваджується в Україні

Забезпечення виконання у Чернівецькому районі заходів програм Ради Європи та Європейського Союзу, в тому числі програми «Молодь в дії», що впроваджується в Україні

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

Розвиток якісних систем підтримки молодіжної діяльності і життєздатності громадських організацій у молодіжній сфері.

Поширення європейської співпраці у молодіжній сфері Посилення взаєморозуміння, толерантності і солідарності між молодими людьми різних країн.

6.2

Виконання міжурядових та міжвідомчих договорів з питань молоді

Забезпечення виконання міжурядових та міжвідомчих договорів з питань молоді на  районному рівні

 

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Вкладень коштів не потребує

6.3

Проведення міжнародних акцій за участю представників України та міжнародних організацій

Сприяння участі молоді району в  обласних, міжнародних акціях за участю представників України та міжнародних організацій

2016-2018

Сектор сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

районний бюджет

 

 

не бюджетні джерела

 

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

0,1

0,2

0,3

 

0,5

0,5

0,5

 
                                                       
     
 
Керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради                                                                                            М.Смеречинський

 

Повернутись