temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення№7 2 сесії районної ради 7 скликання 1 пленарне засідання від 01.12.2015року

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 7

 

 

 

 

01 грудня  2015 року                                   2 сесія 7 скликання

                                                                       1 пленарне засідання

 

 

 

Про затвердження положення про постійні

комісії районної ради

 

 

 

 

 

 

                        Відповідно до ч.15 ст.47 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні " районна рада вирішила :

1.                Затвердити положення про постійні комісії районної ради (додається).

2.                Контроль за дотриманням положення про постійні комісії районної  ради  покласти на голів відповідних постійних комісій.

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Голова районної ради                                                         В.Мельничук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток№1 до рішення №7 2 сесії  районної ради           

7 скликання 1 пленарне засідання  від 1 грудня 2015 року

 

 

Положення про постійні комісії  районної ради

 

1. Загальні положення

            1.1. Це положення розроблено відповідно до статті 47 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”.

            1.2. Постійні комісії у своїй роботі  керуються Конституцією України,  Законами ВУ України, іншими нормативними актами , рішеннями ради та цим положенням.

            1.3. Постійні комісії є органами  ради, що обираються  з числа депутатів для вивчення , попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та поданих нею рекомендацій , а також виконання доручень   президії, виходячи з її повноважень.

            Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів  комісії за пропозицією голови районної ради. Заступник голови та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії . Всі члени постійної комісії мають рівні права.

1.4.       Всі інші питання структури вирішуються комісією згідно цього положення, регламенту  ради та зазначеного вище Закону.

1.5.            До складу комісії не може входити голова  ради та його заступник. Депутат районної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

1.6.            Комісія є підзвітна раді  та відповідальна перед нею.

1.7.            Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій .

2. Організація роботи комісії

            2.1. Організація роботи  комісії покладається на голову комісії

2.2. Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами , об’єднаннями громадян, підприємствами , установами, організаціями , а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій.

            За дорученням голови ради  голова постійної комісії представляє раду у відносинах з державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ , організацій тощо.

2.3.У разі відсутності  голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник або секретар.

Основною формою діяльності комісії є засідання , які проводяться в міру необхідності , але не рідше одного разу на квартал. Засідання постійної комісії є правомочним , якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії

Члени комісії зобов’язані брати участь у засіданнях комісій , виконувати розпорядження та доручення голови .

2.4. Засідання можуть бути відкритими  і закритими. Посадові та зацікавлені особи  запрошуються на засідання заздалегідь. Комісія має право залучати до роботи в комісії працівників виконавчого апарату районної ради, управлінь та відділів райдержадміністрації .

2.5. Постійна комісія будує свою роботу на основі плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань , які стоять перед нею, та основних напрямків  діяльності районної ради . Плани роботи підписує голова комісії.

2.6. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації  комісії приймаються  більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії , а при його відсутності – заступником голови або секретарем. Протокол засідання комісії підписується  головою і секретарем комісії.

2.7.Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду  державними органами, підприємствами , установами, організаціями , посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи  повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.8. За рішенням комісії для вивчення питань , розробки проектів рішень ради можуть  створюватись підготовчі комісії  і робочі групи із залученням  представників громадськості , вчених і спеціалістів.

2.9. Вченим і спеціалістам  виплачується винагорода за виконану ними роботу , якщо таке передбачається рішеннями районної ради  про районний бюджет на поточний рік.  Питання, які належать до відання кількох комісій районної ради, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням Ради , її голови, заступника голови ради розглядатися   постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями   ради  на їх спільних засіданнях , підписуються головами відповідних комісій.

2.10. Голова постійної комісії має право на позачерговий прийом у голови районної ради, голови райдержадміністрації та його заступників , сільських, селищного голів .

2.11.Голови постійних комісій можуть брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях колегії райдержадміністрації та її відділів і управлінь.

3. Основні принципи здійснення контролю

3.1. Комісія здійснює попередній, поточний і наступний фінансово – економічний контроль  на засадах законності, обґрунтованості , гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим положенням, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”  , Бюджетним кодексом України та іншими законами України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Постійна комісія з питань депутатської діяльності та етики , адміністративно – територіального устрою, взаємодії  з органами місцевого самоврядування

 

4.1. Комісія за дорученням ради або за письмовим зверненням депутата, групи депутатів розглядає питання , пов’язані з депутатською діяльністю  та додержанням норм депутатської етики , готує висновки з цих питань.

4.2. Комісія за дорученням ради , голови, заступника голови ради або з власної ініціативи:

- розробляє та подає свої пропозиції щодо режимних моментів роботи ради та її органів;

- готує висновки з питань  дострокового припинення повноважень депутата ради ;

- здійснює аналіз діяльності депутатів у роботі районної ради, її органів та у виборчих округах , подає свої пропозиції з цих питань голові ради або раді ;

- розглядає питання  щодо адміністративно – територіального устрою населених пунктів ;

- вносить на розгляд ради питання щодо надання дозволу на використання символіки районної ради  ;

- бере участь у підготовці та проведенні навчання депутатів районної ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування ;

- узагальнює пропозиції і зауваження депутатів, висловлені на сесіях районної  ради, доводить їх до виконавців для вжиття заходів ;

- здійснює підготовку та контролює проведення звітів депутатів під час проведення „Депутатського тижня” та єдиного дня депутата в  районі ;

- узагальнює пропозиції і зауваження, висловлені під час проведення єдиного дня  депутата та депутатського тижня, доводить їх до виконавців ;

- вивчає та аналізує питання діяльність системи місцевого самоврядування в районі;

- розглядає, віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Бере участь у розробці заходів по виконанню наказів виборців, сприяє в організації їх виконання;

- розглядає інші питання , які відносяться до відання комісії.

4.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення.

4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання , та в порядку , визначеному цим положенням і Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” , іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ , організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Постійна комісія з питань планування , бюджету, фінансів

4.1. Комісія з питань  планування ,бюджету фінансів  спільно з іншими профільними комісіями районної ради за дорученням ради, або за власною ініціативою вивчає та попередньо розглядає питання про виконання районного бюджету за попередній рік , проекти районного бюджету  та програм соціально – економічного і культурного розвитку на наступний , звіти про виконання програм і бюджету, готує висновки з цих питань виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях.

4.2. Комісія за дорученням  ради, голови, заступника голови ради або за власною  ініціативою вивчає питання, віднесені до відання ради :

- готує та вносить на розгляд сесії , президії районної ради  питання з проблем бюджету і фінансів ;

- проводить аналіз стану соціально – економічного розвитку району;

-  контролює хід виконання законодавчих актів та рішень сесій районної  ради з питань бюджету ;

- проводить аналіз відповідності проектів рішень районної ради, президії , розпоряджень голови районної ради вимогам Конституції України та чинним законам з питань бюджету і фінансів ;

- співпрацює з іншими постійними комісіями ради, іншими зацікавленими організаціями у вирішенні питань,  що стосуються районного бюджету ;

- регулярно інформує районну раду про хід виконання районного бюджету , програми соціально – економічного розвитку району ;

- збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції , організовує слухання з цих питань , в тому числі й на пленарних засіданнях районної ради ;

- при необхідності залучає  правоохоронні  та контролюючі органи, установи, а також вимагає від них подання відомостей , необхідних для здійснення своєї діяльності ;

- спільно з іншими комісіями  районної ради здійснює контроль за виконанням прийнятих районною радою рішень, щодо фінансування районних цільових програм ;

- контролює ефективність управління коштами районного бюджету , законність і  своєчасність руху коштів районного бюджету, а тому числі коштів цільових фондів , за їх обсягами, структурою, заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан бюджету;

- надає консультації органам і посадовим особам з питань витрачання коштів районного бюджету. В ході проведення перевірок та аналізу стану економіки розробляє заходи щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень  до районного бюджету, вносить відповідні пропозиції раді ;

- контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, райдержадміністрації , перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів ;                                                        - готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання ;

-                     розглядає віднесенні до її відання звернення громадян відповідно до Закону України  „Про звернення громадян” . Бере участь у розробці заходів по реалізації наказів виборців , сприяє організації ї виконання;

- розглядає інші питання , які віднесені  до відання  районної ради та комісії.

4.3. Засідання профільних постійних комісій з питань формування бюджету відбуваються у присутності  начальника  фінансового управління райдержадміністрації  та представників постійної комісії з питань планування , фінансів ,  бюджету . Профільні постійні комісії призначають доповідачів для участі у засіданні постійної комісії і передають свої зауваження , поправки до проекту районного бюджету разом з окремою думкою членів комісій у постійну комісію з питань планування , бюджету, фінансів.

Поправки можуть бути  лише такого змісту :

-                             скоротити статтю видатків ( доходів ) ;

-                             виключити статтю видатків ( доходів );

-                             збільшити статтю видатків ( доходів );

-                             додати нову статтю видатків ( доходів ).

Якщо профільна постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків чи скорочення доходів,  вони зобов’язанні запропонувати на таку ж суму відповідно збільшення доходів за рахунок   інших джерел або скорочення видатків на іншу  статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі не підтримання цих вимог поправки до розгляду не приймаються.

Поправки до бюджету розглядаються в такому порядку :

-                     якщо метою поправки є збільшення статті доходу  або зменшення статті видатків, то обговорюється і голосується текст поправки;

-                     якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюється і голосуються  запропоновані автором поправки варіанти збільшення доходів або  зменшення видатків по інших статтях ( допоміжні пропозиції) . У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією  , обговорюється і голосується текст поправки.

Постійна комісія з питань планування, бюджету, фінансів  готує доповідь і таблицю про підтримані поправки і перелік відхилених поправок. Доповідь робиться на пленарному засіданні  ради. Доповідь та інші матеріали поширюються серед депутатів не менш як за три дні до цього засідання.

4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим положенням, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” , Бюджетним кодексом України  та іншими Законами, має право отримувати від керівників державних органів, підприємств, установ, організацій ті їх філій , відділень необхідні матеріали і документи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Постійна комісія з питань регулювання комунальної власності, соціальної політики , побутового та торговельного обслуговування населення

4.1. Комісія за дорученням ради  або за власною ініціативою розглядає та вивчає питання використання майна спільної комунальної власності  територіальних громад району, соціальної політики , побутового та торговельного обслуговування населення, готує висновки з цих питань .

4.2. Комісія за дорученням ради , голови , заступника голови або з власної ініціативи :

- розглядає та подає висновки до проектів рішень  щодо використання , розпорядження та управління  об’єктами майна  спільної комунальної власності територіальних громад району (передача в постійне  та тимчасове користування , здача в оренду , продаж і купівля , використання як застави, відчуження, визначення в угодах та договорах умов використання та фінансування об’єктів , що приватизуються  та передаються у користування і оренду);

- співпрацює з галузевими  управліннями, відділами , службами райдержадміністрації щодо використання та управління майном спільної комунальної власності територіальних громад району ;

- заслуховує звіти керівників управлінь , відділів , служб райдержадміністрації та керівників районних організацій, установ щодо використання майна спільної комунальної власності територіальних громад району ;

- здійснює контроль за виконанням районних програм , щодо використання майна комунальної власності територіальних громад району ;

- контролює виконання заходів щодо розширення та вдосконалення мережі об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад району ;

- розглядає та подає висновки до проектів рішень ради щодо соціального захисту громадян похилого віку , який може забезпечуватись за рахунок власних коштів  і  благодійних надходжень ;

            - співпрацює з галузевими управліннями районної державної адміністрації у питаннях соціального захисту населення і прав споживачів , зайнятості , роботи з ветеранами ;

            - заслуховує звіти управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації  в частині виконання делегованих  повноважень щодо соціального захисту населення  ;

            - здійснює контроль за виконанням програм соціального і правового захисту пільгових категорій населення , в тому числі дотриманням законодавства в частині бронювання для них робочих місць;

            - здійснює контроль за достовірністю даних і документів , виданих для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми ;

            - сприяє видачі державної допомоги сім’ям з дітьми ;

- здійснює контроль за наданням інвалідам грошових виплат ( пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпеченням медикаментами, технічними й іншими засобами , включаючи автомобілі , крісла – коляски , протезно – ортопедичні вироби, друковані видання із спеціальним шрифтом, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори ;

            - здійснює контроль за наданням інвалідам побутового , торговельного  та іншого обслуговування ;

            - здійснює контроль за виконанням районних програм зайнятості населення та подолання бідності ;

            - контролює виконання заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово -  комунального господарства , торгівлі , громадського харчування , побутового обслуговування , розвитку транспорту і зв’язку ;

            - здійснює, відповідно до законодавства , контроль за належною експлуатацією та організацією  обслуговування населення і надання йому послуг підприємствами житлово – комунального господарства,  торгівлі, побутового обслуговування ;

            - контролює організацію благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах для цієї мети коштів, трудових і матеріально – технічних ресурсів підприємств, установ і організацій ;

            - здійснює контроль за станом благоустрою виробничих територій, створення місць відпочинку громадян ;

            - заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан будівництва , комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування , комплексного розвитку  та благоустрою населених пунктів ;

            - збирає, вивчає, досліджує інформацію з питань, що належать до її компетенції , організовує слухання з цих питань, в тому числі й на пленарних засіданнях  районної ради;

- розглядає, віднесенні до її відання звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Бере участь у розробці заходів по виконанню наказів виборців, сприяє в організації їх виконання.

            - розглядає інші питання , які відносяться до відання комісії.

            4.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій , президії ради для попереднього обговорення .

            4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання , та в порядку, визначеному цим  положенням і Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні ” , іншими законами , має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ , організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Постійна комісія з питань освіти, охорони здоров’я, культури , законності та правопорядку

            4.1. Комісія за дорученням ради або власною ініціативою попередньо розглядає та вивчає питання державної політики в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, законності та правопорядку, готує висновки з цих питань.

            4.2. Комісія за дорученням ради, голови , заступника голови ради або з власної ініціативи :

            - співпрацює з галузевими відділами райдержадміністрації , бере участь у розробці місцевих , комплексних та цільових програм, направлених на покращання освіти,  населення району ,охорони здоров’я, культури  подає їх на затвердження сесії районної ради здійснює контроль за їх  виконанням ;

            - здійснює контроль за розвитком мережі закладів, та установ, організацій системи  освіти , охорони здоров’я  та культури , зміцнення їх матеріальної бази, господарським обслуговуванням ;

            - сприяє створенню умов для виховання , навчання і роботи закладів, установ і організацій  системи освіти , охорони здоров’я, культури , а також матеріально – технічному та фінансовому їх забезпеченню;

            - сприяє проведенню інноваційної діяльності системи загальної середньої освіти ;

            - сприяє забезпеченню охорони пам’яток історії та культури ;

            - взаємодіє в питаннях національного відродження з релігійними організаціями ;

            - розглядає та вивчає питання виховання дітей , розвитку їх здібностей , задоволенню потреб та інтересів ;

            - здійснює контроль за координацією дій педагогічних , виробничих колективів, сім’ї , громадськості  з питань навчання і виховання дітей ;

            - подає пропозиції щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного безкоштовного підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку, учнів та педагогічних працівників ;

            - розглядає питання соціального захисту працівників освіти, дітей , учнівської молоді, вивчає умови для їх виховання , навчання ;

            - розглядає і вивчає питання національного та духовного відродження ;

            - співпрацює з виховними та навчальними закладами , незалежно від форм власності , в питаннях національного і духовного відродження ;

            - здійснює контроль за впровадженням музейної справи ;

            - заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері освіти, охорони здоров’я, культури;

            - сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально – технічної бази закладів культури , позашкільної освіти ;

            - здійснює контроль за забезпеченням пільгових категорій населення медикаментами, технічними й іншими засобами, протезно – ортопедичними  виробами, друкованими виданнями із спеціальним шрифтом, звукопідсилюючою  апаратурою  та аналізаторами ;

-здійснює контроль за підвищенням рівня якості та забезпечення доступності медичної допомоги населенню ;

            - контролює  виконання довгострокових програм з питань охорони здоров”я, материнства і дитинства , заходів з профілактики захворювань ;

            - здійснює контроль за дотриманням і реалізацією Конституції та законів України , інших нормативних актів Верховної Ради України, Президента України  та Кабінету міністрів України;

- попередньо розглядає  висновки і пропозиції щодо проектів рішень, які вносяться іншими суб’єктами чи з власної ініціативи на розгляд ради ;

- контролює виконання Комплексної програми профілактики злочинності ;

- співпрацює з правоохоронними органами  в питаннях профілактики злочинності в районі;

- заслуховує звіти керівників районних структур щодо виконання ними рішень  ради ;

- обговорює кандидатури, представлені до обрання народними засідателями , та подає раді проект рішення і рекомендації;

- бере участь у роботі конференції  управління юстиції , відділення місцевої поліції, прокуратури, що належать до компетенції комісії;

- взаємодіє з органами прокуратури, поліції, служби безпеки, фінансовою інспекцією, іншими контролюючими  органами, установами та організаціями ;

- дає консультації та юридичні висновки органам місцевого самоврядування , громадянам, об’єднанням громадян тощо;

- сприяє   дотриманню вимог земельного законодавства ;

            - розглядає, віднесенні до її відання звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Бере участь у розробці заходів по виконанню наказів виборців, сприяє в організації їх виконання;

            - розглядає всі інші питання , які відносяться до відання комісії  та районної ради.

            - здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства,надає консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;

- розглядає інші питання , які відносяться до відання комісії.

            4.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій , президії ради для попереднього обговорення .

            4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання , та в порядку, визначеному цим  положенням і Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” , іншими законами , має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ , організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Постійна комісія з питань земельних відносин , контролю за дотриманням охорони природного навколишнього середовища, розвитку агропромислового комплексу

            4.1. Комісія за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та бере участь у здійсненні земельної реформи , створенні умов для ефективного використання й охорони земель, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю, майна та господарювання , збереження та відтворення родючості ґрунтів, контролює за дотриманням розвитку охорони природного навколишнього середовища, програм сільського господарства, створенні умов для обслуговуючих підприємств, підприємств переробної промисловості агропромислового комплексу, готує висновки з цих питань. .

            4.2.Комісія за дорученням ради , голови, заступника голови ради або за власної ініціативи вивчає питання  власних та делегованих районній державній адміністрації повноважень щодо регулювання земельних відносин ;

            - розглядає питання фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель , підвищення родючості  ґрунтів , ведення державного земельного кадастру , землеустрою, моніторингу земель;

            - подає пропозиції щодо економічного стимулювання власників землі і землекористувачів , поліпшення якості земель , підвищення родючості ґрунтів і продуктивності земель;

            - здійснює контроль за виконанням заходів земельної реформи  в районі ;

            - подає висновки щодо погодження місць розташування об’єктів ;

            - здійснює контроль за забезпеченням екологічної політики , екологічних прав  громадян, санітарного та епідемічного благополуччя населення , відтворенням лісів ;

            - попередньо розглядає питання щодо розміщення на території району підприємств, установ і організацій , забезпечення екологічної безпеки їх діяльності , відшкодування за забруднення довкілля , інші екологічні збитки ;

            - організовує , в разі необхідності , проведення екологічної експертизи;

            - розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля , а також бере участь у підготовці регіональних програм охорони довкілля ;

            - інформує населення про стан навколишнього природного середовища ;

            - здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища ;

            - подає свої висновки та пропозиції щодо здійснення заходів для відновлення природних ресурсів ;

            - вживає заходи щодо захисту природних ресурсів ;

            - попередньо розглядає питання збереження територій та об’єктів  природно - заповідного фонду ;

            - заслуховує звіти посадових осіб в частині виконання делегованих повноважень у сфері охорони навколишнього середовища ;

- попередньо розглядає , здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені чинним законодавством ;

            - подає погодження щодо вилучення та надання земельних ділянок для державних і громадських потреб ;

            - вивчає і подає пропозиції щодо створення та діяльності селянських (фермерських) та інших господарств району ;

- попередньо розглядає, здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які безпосередньо розглядаються радою і визначені в Земельному  кодексі України, Лісовому кодексі України та інших законодавчих актах України;

            - готує пропозиції щодо впровадження районних програм і контрактів з виробництва , заготівлі та реалізації сільськогосподарської продукції , покращання надходжень до місцевих бюджетів від агропромислового комплексу ;

            - здійснює контроль за виконанням програми розвитку особистих підсобних господарств району ;

            - попередньо розглядає , здійснює контроль та подає свої висновки з питань, які  безпосередньо розглядаються радою і визначені чинним законодавством;

            - вивчає та подає пропозиції щодо правових , економічних , соціальних та організаційних умов діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання ;

            - подає рекомендації щодо визначення умов, змісту і меж пріоритетного розвитку   агропромислового комплексу та соціальної сфери села ;

            - збирає , вивчає, досліджує інформацію  з питань, що належать до її компетенції , організовує слухання з цих питань , в тому числі й на засіданнях ради ;

            - заслуховує звіти посадових осіб , які відповідають за стан розвитку агропромислового комплексу району ;

            - розглядає віднесені до її відання звернення громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян” . Бере участь у розробці заходів по реалізації наказів виборців , сприяє в організації їх виконання ;

            - розглядає інші питання , які відносяться до її відання .

            4.3. Свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення .

            4.4. Комісія у питаннях, які належать до її відання , та в порядку, визначеному цим положенням і Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” , іншими законами, має право отримувати від керівників  органів, підприємств, установ , організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Права постійної комісії

Постійна комісія має право :

            5.1. Опублікувати в пресі або оголосити через радіо  до внесення на розгляд районної ради проекти рішень з питань, що належать до її компетенції , та звертатись до установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висвітлювати свою думку щодо цих проектів рішень.                                                                                                                5.2. Заслухати посадову особу  підприємства, установи, організації , незалежно від форми власності, з питань, що належать до її компетенції.   Посадові особи зобов’язані прибути на засідання комісії  та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень.                                                               За неявку на засідання комісії, надання недостовірної , неповної інформації , відмову  надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність згідно законодавства України . Це Положення не поширюється на інформацію , що становить державну таємницю , доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.              5.3. Вносити пропозиції і поправки до проектів рішень під час розгляду їх на засіданні.                                                                                

            5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки, рекомендації та висновки інших постійних комісій і готувати їх на розгляд районної ради.                                          5.5. Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради  звітів посадових осіб райдержадміністрації та керівників її підрозділів про їх роботу в цілому або з окремих питань.                               

5.6. Тлумачити окремі положення рішень районної ради  , давати їх роз’яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

6. Обов’язки постійної комісії

            6.1. Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства , готувати проекти рішень районної ради для розгляду на пленарних засіданнях районної ради , здійснювати попередній їх розгляд , редагувати питання, що належать до їх відання.                                                

6.2. Періодично звітувати перед районною радою про свою роботу.                  6.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради, її голови, президії з питань , що належать до її відання та організаційної роботи, інформувати раду, її голову , президію про хід їх виконання.                                

6.4. Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати звернення громадян і своєчасно реагувати на них.                     

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання головою постійної комісії своїх обов’язківрайонна рада може достроково відкликати його з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку , передбаченому цим положенням та регламентом районної ради.                                    

7. Гарантії голови комісії                                                  

7.1. Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше більшості  депутатів від загального складу.

8. Організаційно – технічне та фінансове забезпечення роботи постійних комісій

            8.1. Організаційно – технічне забезпечення роботи постійних комісій покладається на виконавчий апарат  районної ради.

            8.2. Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок кошторису районної ради.

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                            М.Смеречинський  

Повернутись