temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення №196 10 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016року

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е ННЯ № 196

 

 

23 грудня 2016 року                                                10 сесія 7 скликання

 

 

Про затвердження Статуту комунальної установи

"Чернівецька централізована бібліотечна система"  (нова редакція)

 

 

 

Розглянувши листа  КУ "Чернівецька централізована бібліотечна система"   від 24.11.2016року №148,  відповідно до п.20.ч.1. ст.43 ст.60. п.10 розділу V" Прикінцеві та перехідні  положення " Закону України  " Про місцеве самоврядування в Україні",  рішення  №179   10  сесії районної ради 7 скликання  від 23.12. 2016 року "Про нову редакцію переліку об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Чернівецького району Вінницької області" районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут  комунальної установи "Чернівецька централізована бібліотечна система"   (нова редакція) додається.

 

 

 

Голова районної ради                                                                            В.Мельничук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Погоджено»                                                                «Затверджено»

Завідувач сектору культури                              рішенням№196 10  сесії  районної

районної державної адміністрації                      ради 7 скликання від 23.12.2016 року

______________ П.Б.Соболевський                                 

                                                                                         ГоловаЧернівецької    районної ради

М.П.                                                                                             ____________  В.М.Мельничук

                                                                                            М.П.

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                 

СТАТУТ

комунальної установи

 "Чернівецька  централізована

 бібліотечна система"

(нова редакція)

 

                                            

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

1.1.     Чернівецька централізована бібліотечна система (далі Чернівецька ЦБС) є комунальною установою.  Майно, що перебуває оперативному управлінні є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селища району, управління якою здійснює   Чернівецька районна рада (далі Орган управління майном) та сектор культури  Чернівецької  районної державної адміністрації.

1.2 Чернівецька ЦБС об'єднує бібліотеки за адміністративно-територіальним принципом у єдине структурно-цілісне утворення для найбільш ефективного використання бібліотечних  ресурсів  району . 
1.3. До складу Чернівецької ЦБС входить центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей та 21 сільська бібліотека, що розташовані в межах району  на правах філій.
1.4. Даний Статут розповсюджується на усі бібліотеки, що об'єднані в Чернівецьку ЦБС.
1.5. Центральна районна бібліотека  Чернівецької ЦБС є головною  бібліотекою району. Вона має відповідні відділи, формує, зберігає і організовує єдиний  фонд  документів, визначає його структуру  та здійснює розподіл між сільськими філіалами та відділами центральної районної бібліотеки, організовує його циркуляцію і використання. Центральна районна бібліотека є організаційно-методичним центром для сільських філіалів своєї ЦБС.
1.6. Чернівецька ЦБС має єдиний штат працівників, єдиний бібліотечний фонд з централізованими комплектуванням, обробкою документів, єдине документосховище, єдиний довідково-пошуковий апарат. 

1.7. Повне найменування:  комунальна установа "Чернівецька централізована бібліотечна система".

1.8. Скорочене найменування:  КУ Чернівецька ЦБС

1.9.  Чернівецька  ЦБС є юридичною особою.

1.10. Чернівецька ЦБС є бюджетною, неприбутковою організацією і у своїй діяльності керується законодавством України, нормативно-правовими документами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузі культури, дотримується відповідних норм та правил, встановлених іншими органами виконавчої влади в галузі бібліотечної справи, рішеннями районної ради, наказами сектору культури районної державної адміністрації  та даним Статутом.

1.11. Чернівецька  ЦБС фінансується з районного бюджету в межах асигнувань та відповідно до обсягів її діяльності. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних від  надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел, не заборонених  законодавством.

1.12. Сектор культури райдержадміністрації здійснює, відповідно до законодавства, управління та контроль за діяльністю  Чернівецької ЦБС та є головним розпорядником бюджетних коштів.

1.13. Структура і штат працівників  Чернівецької ЦБС визначається директором і затверджуються сектором культури  райдержадміністрації. Структура може бути змінена відповідно до змін стратегічних цілей, функцій та завдань бібліотеки.

1.14. Чернівецька ЦБС має право створювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи за погодженням з Органом управління майном.

1.15. Місцезнаходження : 24111, вул.Святомиколаївська  78, смт.Чернівці, Вінницька область.

 

ІІ. Функції, основні завдання та зміст роботи

 

2.1. Основними завданнями  діяльності   Чернівецької  ЦБС є:

- задоволення запитів користувачів стосовно документальних фондів та інформації;

- сприяння формуванню правової культури населення, в тому числі з питань місцевого самоврядування та організації життєдіяльності громад району;

- сприяння відродженню та збереженню національних, етнічних, культурно-історичних традицій краю;

- формування універсального фонду документів на різних носіях інформації, забезпечення повноти комплектування фонду місцевих документів;

- забезпечення доставки, перерозподілу літератури між публічними бібліотеками району, що надходять до бібліотечного фонду за реалізації державних та регіональних програм;

- створення та використання джерел бібліографічної та фактографічної інформації з універсальної тематики, в тому числі електронних баз даних;

- ведення обліку документального фонду публічних бібліотек району;

- надання методичної допомоги бібліотекам району.

2.2. Для виконання основних функцій та завдань  Чернівецька ЦБС:

- залучає до бібліотек та обслуговує індивідуальних користувачів, колективних абонентів територіальних громад району, надає їм бібліотечно-інформаційні послуги, в тому числі по міжбібліотечному абонементу ;

- впроваджує нові автоматизовані інформаційні бібліотечні технології;

- збирає, зберігає та надає у користування читачам документи та матеріали з питань діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- в координації з іншими бібліотеками району комплектує фонд з усіх   галузей знань. З максимальною повнотою збирає краєзнавчі документи та місцеві видання. Поповнює свій фонд із різних, самостійно вибраних джерел;

-  здійснює розподіл документів між публічними бібліотеками району, що надходять за реалізації державних програм та моніторинг їх належного обліку, збереження та використання;

- здійснює комплектування, облік, обробку нових документів, створення зведеного облікового каталогу бібліотечних фондів у районі;

- організовує виставки, перегляди літератури, вживає різноманітні заходи для залучення населення до бібліотек;

- сприяє формуванню у читачів культури читання;

-  створює каталоги, бази та банки даних, в тому числі краєзнавчі, про склад фондів публічних бібліотек району. Надає право користуватися  довідково - бібліографічним апаратом усім відвідувачам бібліотек;

- здійснює аналіз роботи публічних бібліотек району, обробку статистичної інформації про їх діяльність, .

-  узагальнює досвід роботи бібліотек району;

- організовує систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників району;

- здійснює видання методичних, рекомендаційних, інформаційних, бібліографічних матеріалів, в тому числі краєзнавчого змісту;

- веде облік та планування роботи.

 
ІІІ. Організація обслуговування населення
 
3.1. Чернівецька ЦБС забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування,  незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального   походження,   політичних   і    релігійних переконань,  місця проживання.  Бібліотеки,  які входять до складу ЦБС,  здійснюють свою діяльність, виходячи з особистих, соціальних та  інших потреб жителів свого регіону в інформації,  спілкуванні, забезпеченні своїх громадянських прав.
3.2.  Чернівецька ЦБС обслуговує населення адміністративного району через абонементи, читальні зали, інформаційно - бібліографічну службу, може здійснювати дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій.  Центральна районна бібліотека і бібліотеки-філії організовують обслуговування населення сіл, які не мають стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів і пересувних бібліотек.
3.3. Користувачі Чернівецької ЦБС  мають доступ  до  єдиного  бібліотечного фонду   через   центральну   районну бібліотеку   або   зручну   для   них бібліотеку - філію.  
Бібліотеки  використовують  наявні  технічні можливості для здійснення віддаленого пошуку інформації.
 
IV. Формування і використання єдиного бібліотечного фонду
 
4.1. Єдиний бібліотечний фонд Чернівецької ЦБС універсального профілю і формується на різних носіях інформації.
4.2. Фонд центральної районної бібліотеки Чернівецької ЦБС включає найбільш повний репертуар документів і баз даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література,  що надходить в декількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні і бібліографічні   документи зберігаються у центральній районній бібліотеці.
4.3. Фонд бібліотеки - філії формується з урахуванням інформаційних потреб і особливостей населення свого регіону.
4.4. Центральна районна бібліотека забезпечує: централізоване комплектування і обробку бібліотечного фонду Чернівецької ЦБС; оперативність надходження нових документів у всі  підрозділи  системи;  вивчення потреб користувачів централізованої бібліотечної системи, ступінь їхнього задоволення фондами.
4.5. Центральна районна бібліотека регулярно інформує бібліотеки - філії про нові надходження, створює довідково - пошуковий апарат на фонд Чернівецької ЦБС, у тому числі зведені каталоги.
Бібліотеки-філії ведуть каталоги і картотеки на свої фонди.
4.6.Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду Чернівецької ЦБС (складання акта, виключення з форм обліку, довідково - бібліографічного апарату) здійснює центральна районна бібліотека ЦБС за поданням актів бібліотеками - філіями; зняття з балансового рахунку здійснюється централізованою бухгалтерією сектору культури  райдержадміністрації. 

 

V. Управління

 

5.1. Управління Чернівецькою ЦБС здійснюється на основі поєднання принципів прав Органу управління майном  щодо господарського використання майна, контролю за цільовим використанням коштів районного бюджету, фінансово-господарською діяльністю, прав сектору культури районної державної адміністрації щодо контролю за здійсненням фахової, організаційно - методичної діяльності.

5.2. КерівництвоЧернівецькою ЦБС .

5.2.1. Очолює Чернівецьку ЦБС директор,який одночасно є керівником центральної районної бібліотеки. Директор призначається і звільняється з посади виключно на пленарному засіданні районної ради за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту строком на 5 років.

5.2.2. Директор:

– здійснює загальне керівництво роботою   ЦБС;

– директор діє від імені  ЦБС, представляє її інтереси в усіх установах, підприємствах і організаціях;

– видає у межах своєї компетенції накази, укладає трудові та інші угоди, затверджує документи, що регламентують діяльність Чернівецької ЦБС, організовує і контролює їх виконання;

– розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат;

– визначає структуру і штатний розпис в межах граничної чисельності та фонду оплати праці;

– користується правом прийому, звільнення та переміщення працівників у відповідності до чинного законодавства;

– вирішує питання заохочення та накладання дисциплінарних стягнень в установленому порядку;

- веде переговори щодо укладання колективного договору, укладає колективний договір, звітує та несе відповідальність за його виконання;

- створює належні умови працівникам для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- забезпечує виконання норм та вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки;

- в разі відсутності директора виконання його обов’язків покладаються на заступника директора по роботі з дітьми.

5.3. Режим роботи ЦБС затверджується директором за погодженням завідувача сектором культури райдержадміністрації.

5.4. Функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників  ЦБС затверджуються директором.

5.5. Прийняття на роботу працівників в ЦБС проводиться, у відповідності з кваліфікаційними вимогами, директором  ЦБС за погодженням завідувача сектором культури райдержадміністрації та сільських голів.

Працівники ЦБС підлягають періодичній атестації, порядок якої встановлюється чинним законодавством України.

5.6. Напрямок, зміст та основні показники роботи  ЦБС визначаються річними планами роботи. Звітує  ЦБС в установленому порядку перед вищестоящими органами.

 

VІ. Майно Чернівецької ЦБС

 

6.1. Майно є об’єктом права спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища  району, управління яким здійснює Орган управління майном.

6.2. Майно Чернівецької  ЦБС становлять основні фонди та оборотні кошти.

6.3. Майно  Чернівецької ЦБС передано їй в оперативне управління. Здійснюючи право оперативногоуправління,  ЦБСволодіє та користується зазначеним майном. Право розпорядження майном здійснюється з дозволу Органу управління майном.

6.4. Джерелом формування майна є:

– бюджетні кошти;
– благодійні внески;


VІІ. Державний контроль

 

7.1 Державний контроль за діяльністю Чернівецької  ЦБС  здійснює Міністерство   культури  України, управління культури і мистецтв  обласної державної адміністрації, сектор культури Чернівецької районної державної адміністрації .

 

VІІІ. Припинення діяльності  та  реорганізація

 

8.1 Ліквідація і реорганізація Чернівецької ЦБС  проводиться у відповідності до чинного законодавства.

 

ІХ. Внесення змін та доповнень до Статуту

 

9.1  Внесення змін та доповнень до Статуту  затверджується  рішенням Органу управління майном, відповідно до чинного законодавства, за поданням КУ " Чернівецька  центральна бібліотечна система "  та сектору культури районної державної адміністрації.

 

Х. Прикінцеві положення

 

10.1 Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності, сукупність загальних прав та обов’язківЧернівецької ЦБС  протягом усього періоду її функціонування.

10.2 Якщо будь – яке положення цього Статуту стає недійсним, це не порушує дійсності інших положень.

 

 

 

 

Повернутись