temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення №195 10 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016року

 

           УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 195

 

23 грудня   2016 року                                           10  сесія 7 скликання

 

Про  затвердженняСтатуту

комунального закладу "Чернівецький

районний Будинок культури»

(нова редакція)

 

 

 

 

Розглянувши листа  комунального закладу  «Чернівецький  районний  Будинок  культури» від 24.11.2016 року № 38 ,  відповідно до п.20.ч.1. ст.43 ст.60. п.10 розділу V" Прикінцеві та перехідні  положення " Закону України  " Про місцеве самоврядування в Україні",  рішення №174  10   сесії районної ради 7 скликання  від  23.12. 2016 року "Про нову редакцію переліку об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Чернівецького району Вінницької області" районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут  комунального закладу «Чернівецький районний Будинок культури» (нова редакція) додається.

 

 

 

Голова районної ради                                                                            В.Мельничук

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                      рішенням№195    10  сесіїЧернівецької

                                                                                      районноїради7 скликання

                                                                                             

                                                                                      23 грудня   2016р.

                                                  

 

                                                                                      ГоловаЧернівецькоїрайонноїради

 

                                                                                       _______________В.М.Мельничук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

комунального закладу

«Чернівецький районний Будинок культури»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ»   (далі - Заклад) є спільною комунальною  власністю територіальних громад,сіл, селища, що знаходяться в управлінні районної ради та підпорядкований сектору культури  Чернівецької районної державної адміністрації.

1.2. Повна назва Закладу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙРАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» 1.3. Скорочена назва Закладу: КЗ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙРБК».

1.4. Місцезнаходження Закладу: 24100, Вінницька область, смт.Чернівці, вул.Святомиколаївська, 79.

1.5. Заклад є бюджетною,неприбутковою організацією і в своїй діяльності керується керується Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями сесій Чернівецької  районної ради, розпорядженнями голови Чернівецькоїрайонної державної адміністрації, власним Статутом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури.

1.6. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.7. Засновником Закладу є Чернівецькарайонна рада.

1.8. Головною метою Закладу є задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

 1.9. Пріоритетними напрямами роботи Закладу є:

- збереження, розвиток і популяризація української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території України;

- популяризація культурної спадщини як національної культури;

- організація культурного дозвілля громадян.

1.10. Головними функціями Закладу є культурно-творча, культурно-виховна,пізнавальна, розважальна та методична.

 1.11. Головними завданнями Закладу є:

 - створення умов для задоволення культурних потреб населення;

- підтримка та збереження осередків народних художніх промислів;

- розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості;

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами інших клубних формувань; - підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально - розважальних, художньо-естетичних ініціатив;

- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення;

- надання інформаційних та методичних послуг і консультацій культурно-дозвіллєвим та іншим закладам в підвищенні рівня їх роботи, організації змістовного відпочинку;

- здійснення системи заходів по підвищенню кваліфікації клубних працівників району;

- розробка загальносистемних масових заходів;

- проведення виїзних масових заходів.

1.12. Головними видами діяльності Закладу є:

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами інших клубних формувань; - організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців;

- організація роботи лекторіїв, народних університетів, студій, курсів, проведення тематичних вечорів, усних журналів, творчих зустрічей тощо;

 - проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;

- організація дозвілля різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та інших розважальних програм;

 - організація та проведення районних семінарів-практикумів, стажування новопризначених клубних працівників, практичних заходів з актуальних питань клубної роботи.

1.13. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом. 1.14. Створення будь-яких клубних формувань Закладу здійснюється запогодженням із сектором культури  райдержадміністрації в рамках чинного законодавства України.  

1.15. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи приймається радою Закладу, затверджується керівником та погоджується із сектором культури  райдержадміністрації.

1.16. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності Закладу відповідно до Закону України «Про культуру».

ІІ. Структура та основні принципи діяльності Закладу

2.1. Структура Закладу визначається завданнями, напрямами та змістом його діяльності, місцевими умовами й можливостями.Структурними складовими Закладу є методичний кабінет, творчі колективи, асоціації, гуртки, студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні утворення.

2.2.Заклад планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, виходячи із творчих можливостей та фінансових ресурсів.

2.3. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота у Закладі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, не заборонених законодавством.

2.4. Заклад може організовувати роботу клубних формувань, творчих об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених угод.

2.5. Заклад може залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші заклади та організації.

2.6. Заклад, відповідно до законодавства України, має право на надання платних послуг.

2.7. З метою удосконалення культурно-дозвіллєвої роботи в Закладі створюється художня рада, діяльність якої здійснюється з урахуванням рекомендацій сектору культури  райдержадміністрації, у підпорядкуванні якого знаходиться Заклад.

ІІІ. Трудовий колектив Закладу

3.1.Трудовий колектив Закладу становлять усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регламентують трудові відносини працівника із Закладом.

3.2. Працівники Закладу підлягають соціальному, медичному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та умовах, передбачених діючим законодавством.

3.3. Інтереси трудового колективу у Закладі представляє профспілковий комітет або інший уповноважений орган.

3.4. Права і обов’язки творчих працівників Закладу та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку.

3.5. Працівники Закладу мають право на:

- роботу на повну тарифну ставку;

- створення належних умов праці, її оплату;

- правовий, соціальний, професійний захист;

- призначення і виплату пенсій відповідно до законодавства;

 - захист професійної честі, гідності;

- виявлення творчої ініціативи;

- участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 - матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- участь у роботі творчих об’єднань;

- інші гарантії, встановлені законом.

3.6. Працівники Закладу зобов’язані:

- дотримуватися вимог законодавства щодо провадження діяльності у сфері культури;

 - дбати про збереження народних традицій і примноження національного культурного надбання, сприяти охороні культурної спадщини;

- поважати культуру, мову, традиції, звичаї та обряди українського народу;

 - піклуватися про естетичне виховання і культурний розвиток дітей, прилучення їх до цінностей вітчизняної та світової культури;

- забезпечувати належний рівень виконання посадових обов’язків;

- сприяти зростанню іміджу Закладу;

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- постійно підвищувати свій професійний рівень та майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати Статут Закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника Закладу, органів управління культурою.

3.7. У Закладі обов’ язково проводиться атестація працівників.

Атестація здійснюється, як правило, один раз на три роки відповідно до Типового положення про атестацію, затвердженого Міністерством культури України.

3.8. Працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

ІV. Управління Закладом

4.1. Управління Закладом здійснюється Засновником та сектором культури  Чернівецькоїрайдержадміністрації.

Директором може бути тільки громадянин України, який має фахову освіту, стаж роботи не менш ніж 3 роки.

Безпосереднє керівництво закладом здійснює директор РБК, який призначається на посаду  Засновником шляхом укладення з ним контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

4.2. Заступники директора Закладу призначаються на посади і звільняються з посад директором у погодженні із сектором культури  райдержадміністрації відповідно до законодавства України.

Призначення на посаду та звільнення з посади працівників здійснюється директором.

4.3. Директор Закладу:

- здійснює керівництво колективом Закладу, забезпечує добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення їх фахового рівня, затверджує та погоджує структуру та формує штатний розпис Закладу, який затверджується сектором культури  райдержадміністрації у погодженні із Засновником;

- забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно- дозвіллєвих заходів, організаційно-масової та організаційно-методичної роботи Закладу, клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до запитів населення;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків Закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в органах Державного казначейства України та установах банків;

 - установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам закладу відповідно до законодавства України;

 - представляє Заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед Засновником за результати діяльності Закладу;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Закладу;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства , санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- несе відповідальність за виконання покладених на Заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління Закладу.

 4.4. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори його колективу, які скликаються за потребою, але не рідше одного разу на рік.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база Закладу включає будівлю, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Закладу.

5.2. Майно Закладу належить до спільної комунальної власності територіальних громадсіл ,селища Чернівецького району, що знаходиться в управлінні районної ради і знаходиться в оперативному управлінні відповідно до чинного законодавства.

5.3. Заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.  Збитки, завдані Закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється на основі його кошторису, затвердженого сектором культури  райдержадміністрації - головним розпорядником бюджетних коштів.

 6.2. Джерелами формування кошторису Закладу є:

- кошти Засновника;

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування галузі;

- кошти фізичних, юридичних осіб.

6.3. Додатковими джерелами формування коштів Закладу є:

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

Кошти, отримані Закладом з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом.

6.4. Заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 6.5.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства культури України та проводиться бухгалтерією.

6.6.Звітність про діяльність Закладу встановлюється відповідно до законодавства.

6.7. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- розвивати власну матеріальну базу;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства;

 - виконувати інші дії, що не суперечать законодавству.

VIІ. Міжнародне співробітництво

7.1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально- культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний обмін у рамках культурних програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’ язки з міжнародними організаціями та культурно-освітніми асоціаціями.

7.2. Заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво із клубними закладами, установами,  підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VIIІ. Контроль за діяльністю Закладу

8.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері культури.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство культури України, Засновник та сектор культури  райдержадміністрації.

 8.3. З питань, пов’язаних з культурно-дозвіллєвою діяльністю Закладу, проводяться перевірки (інспектування) Закладу.

Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

Перевірки з питань, не пов'язаних з культурно- дозвіллєвою виховною діяльністю, проводяться сектором культури  райдержадміністрації та його Засновником відповідно до чинного законодавства.

IX. Припинення діяльності Закладу

9.1. Припинення діяльності Закладу та його закриття здійснюється за рішенням Засновника або загальних зборів трудового колективу, за рішенням суду, якщо діяльність Закладу суперечить чинному законодавству, меті його створення, положенню у зв’язку з ліквідацією організації-засновника.

9.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Закладу приймає Засновник. Реорганізація Закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Закладом.

9.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

9.4. У випадку реорганізації права та зобов'язання Закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначенихзакладів.

 

 

 

 

Повернутись