temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення №194 10 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016року

 

        УКРАЇНА

     ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №194

 

23 грудня  2016 року                                               10  сесія 7 скликання

 

Про  затвердженняСтатуту

комунального підприємства "Чернівецька

центральна районна аптека"

(нова редакція)

 

Розглянувши листа КП «Чернівецька центральна районна аптека» від 22.11.2016 року №32,  відповідно до п.20.ч.1. ст.43 ст.60. п.10 розділу V" Прикінцеві та перехідні  положення " Закону України  " Про місцеве самоврядування в Україні",  рішення №174   10 сесії районної ради 7 скликання  від 23.12. 2016 року "Про нову редакцію переліку об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Чернівецького району Вінницької області" районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут  комунального підприємства «Чернівецька центральна районна аптека» (нова редакція) додається.

 

 

 

Голова районної ради                                                                               В.Мельничук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                      рішенням№194    10  сесіїЧернівецької

                                                                                      районноїради7скликання

                                                                                             

                                                                                      23 грудня   2016р.

                                                  

 

                                                                                      ГоловаЧернівецькоїрайонноїради

 

                                                                                       _______________В.М.Мельничук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

Комунальногопідприємства

“Чернівецькацентральнарайоннааптека”(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Комунальнепідприємство“Чернівецькацентральнарайоннааптека”,  єкомунальнимпідприємством, заснованимнаспільнійкомунальнійвласностітериторіальнихгромадсіл , селища ЧернівецькогорайонуВінницькоїобластіЧернівецькоюрайонноюрадою, далі—Органуправліннямайном, відповіднодовимогст.ст. 140,142,143 КонституціїУкраїни, ЗаконівУкраїни“ПромісцевесамоврядуваннявУкраїні,”“Провласність,”  ГосподарськогокодексуУкраїни(далі—ПІДПРИЄМСТВО).

 

1.2.Найменування:

- повнаназва: Комунальнепідприємство“Чернівецькацентральнарайоннааптека”

- скорочена: КП“ЧернівецькаЦРА”

 

1.3.ПІДПРИЄМСТВОєюридичноюособою, маєвідокремленемайно, самостійнийбаланс, розрахунковітавалютнірахункиубанківськихустановах, круглупечатку, штампизісвоїмповнимнайменуваннямтаідентифікаційнимкодом, знакдлятоварівтапослугтаіншіреквізити.

 

1.4.ПІДПРИЄМСТВО—самостійнийсуб”єктгосподарювання, створенийЧернівецькоюрайонноюрадоюВінницькоїобластідлязадоволеннясуспільнихтаособистихпотреб, шляхомсистематичногоздійсненнявиробничоїторгівельноїтаіншоїгосподарськоїдіяльностінаосновіспільноїкомунальноївласностітериторіальнихгромадсіл, селища  району.

 

1.5. ПІДПРИЄМСТВОнемаєвсвоємускладііншихюридичнихосіб.

 

1.6. МісцезнаходженняПІДПРИЄМСТВА: 24100, Вінницькаобласть, Чернівецькийрайон, смт.Чернівці вул. Вінницька,10.

 

1.7. ПІДПРИЄМСТВОздійснюєсвоюдіяльністьумежахвстановленихконституційнихосновправовогогосподарськогопорядкувУкраїні, керуєтьсявсвоїйдіяльностічиннимзаконодавством, цимСтатутомтаіншиминормативнимиактами.

 

1.8. ПІДПРИЄМСТВОнаділяєтьсяцивільноюправоздатністютадієздатністю, можебутипозивачемтавідповідачемвсуді.

 

1.9. ПІДПРИЄМСТВОзарішеннямОрганууправліннямайномможебратиучастьвспільнихпідприємствах, акціонернихтовариствах, фондах, консорціумах, асоціаціяхтаіншихдобровільнихоб”єднаннях.

 

1.10. ПІДПРИЄМСТВОсамостійновизначаєсвоюорганізаційнуструктуру, тазапогодженнямзОрганомуправліннямайномвстановлюєчисельністьпрацівниківташтатнийрозпис.

 

1.11. ПІДПРИЄМСТВОзапогодженнямзОрганомуправліннямайноммаєправостворювати, реорганізовувати, ліквідовуватифілії, представництва, відділеннятаіншівідокремленіпідрозділи. Функції, праватаобов”язкиструктурнихпідрозділівпідприємствавизначаютьсяПоложеннямпроних, якізатверджуютьсяОрганомуправліннямайном. Таківідокремленіструктурніпідрозділинемаютьстатусуюридичноїособи, вониможутьвідкриватирахункивустановахбанківвідповіднодозакону.

1.12. ПІДПРИЄМСТВОневідповідаєпозобов”язанняхОрганууправліннямайном, аОргануправліннямайномневідповідаєпозобов”язанняхПІДПРИЄМСТВА.

1.13. ПІДПРИЄМСТВОнесевідповідальністьзасвоїмизобов”язаннямивмежахвласногомайна, наякевідповіднодочинногозаконодавстваможебутизверненостягнення.

ІІ. МЕТАТАПРЕДМЕТДІЯЛЬНОСТІ 

2.1.Предметомдіяльності  ПІДПРИЄМСТВАє:

2.1.1.Забезпеченняпотребустановохорониздоров”ятанаселеннявмедикаментахтаіншихвиробахмедичногопризначення.

2.1.2.Виробництволікарськихзасобіввумовахаптеки, оптова, роздрібнаторгівлялікарськимизасобами.

2.1.3.Придбання, зберігання, перевезення, реалізація(відпуск), знищеннянаркотичнихзасобів, психотропнихречовин, прекурсорів.

2.1.4. Проведеннядезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційнихробіт.

2.1.5.Здійсненняконтролюзавиконаннямнормативнихактів, щорегламентуютьфармацевтичнийпорядок, санітарнийрежим, технологіювиготовленняліків,правилазберігання, облікутавідпускулікарськихзасобів.

2.1.6.Здійсненняторгівельно-закупівельноїдіяльності, щонесуперечитьзаконодавствуУкраїнизметоюотриманнякоштівдляпридбаннялікарськихзасобівтавиробівмедичногопризначення.

2.2.Мінімальнийобов”язковийноменклатурнийперелікпослуг  ПІДПРИЄМСТВАскладають:

2.2.1.Визначенняпоточноїтаперспективноїпотребивлікарськихзасобахтавиробахмедичногопризначення.

2.2.2.Організаціяроботипоукладаннюдоговорівзвиробникамитапостачальникамипрепаратів, медикаментів.

2.2.3.Отриманнявідвиробників-постачальниківмедикаментівтаіншихтоварівмедичногопризначення.

2.2.4.Організаціяпроведенняінформаційноїроботисередмедичнихпрацівниківпронаявнийасортиментлікарських  засобівтаіншихтоварівмедичногопризначення.

2.2.5.Проведеннясанітарно-освітньоїроботисереднаселення.

2.3.Метадіяльності  ПІДПРИЄМСТВА:

Основнаметадіяльності  ПІДПРИЄМСТВА—цеотриманняприбуткутазадоволеннясоціально-економічнихпотребсвоїхпрацівниківінаселеннярайону.

2.3.1.Підвищеннярівнязадоволенняпотребнаселенняталікувально-профілактичнихустановвмедикаментахтаіншихпредметахаптечногоасортименту, покращення  культуриобслуговування.

2.3.2.Здійсненнязаходівпораціональномурозподілуівикористаннюлікарськихзасобів, вивченняпопитувнихчерезнаселеннятаустановиохорониздоров”я.

2.3.3.Запровадженнявпрактикудіяльності  ПІДПРИЄМСТВАпередовихформроботи, новихтехнологій, елементівнауковоїорганізаціїпраці.

2.3.4.Задоволеннясоціальнихіекономічнихпотребтрудовогоколективу  ПІДПРИЄМСТВА.

2.4.Видидіяльності, якізгідноіззаконодавствомпотребуютьспеціальнихдозволів(ліцензій)  ПІДПРИЄМСТВОздійснюєпісляотриманнятакихдозволів(ліцензій).

 

 

 

ІІІ. МАЙНО, ПРИБУТОК  ПІДПРИЄМСТВА

3.1.Майно  ПІДПРИЄМСТВАстановлятьосновніфондитаоборотнізасоби, кошти, атакожіншіцінності, вартістьякихвідображаєтьсявсамостійномубалансі  ПІДПРИЄМСТВА.

   Майно, щозакріпленезаПІДПРИЄМСТВОМнаосновігосподарського відання , єспільною комунальною  власністютериторіальнихгромадсіл, селища ЧернівецькогорайонуВінницькоїобласті, управлінняякоюздійснюєЧернівецькарайоннарада.

        Здійснюючиправогосподарськоговідання,  ПІДПРИЄМСТВОволодіє, користуєтьсязазначениммайномзобмеженнямправомочностірозпорядженняосновнимифондами. Розпорядженняосновнимифондамиздійснюється  ПІДПРИЄМСТВОМзазгодоюОрганууправліннямайном. Органуправліннямайномздійснюєконтроль  завикористаннямтазбереженняммайна, закріпленогоза  ПІДПРИЄМСТВОМнаправахгосподарськоговідання, невтручаючисьвоперативно-господарськудіяльність  ПІДПРИЄМСТВА.

3.2.Джереломформуваннямайна  ПІДПРИЄМСТВАє:

- грошовітаматеріальнівнескиОрганууправліннямайном;

- доходи, одержанівіднаданняпослуг, реалізаціїпродукції, відіншихвидівгосподарськоїдіяльності;

- доходіввідціннихпаперів;

- кредитибанківтаіншихкредиторів;

- капітальнівкладенняідотаціїзбюджетів;

- придбаннямайнаіншихсуб”єктівгосподарювання, організаційтагромадянувстановленомузаконодавствомпорядку;

- безоплатніабоблагодійнівнескипідприємств, організацій, громадян;

- іншіджерела, незабороненізаконодавчимиактамиУкраїни.

3.3.Цілісниймайновийкомплекс  ПІДПРИЄМСТВАвизначаєтьсянерухомістюіможебутиоб”єктомкупівлі-продажутаіншихугод, наумовах, порядку, визначенихчиннимзаконодавством.

3.4. ПІДПРИЄМСТВОздійснюєгосподарськудіяльністьвідсвогоіменіназасадахповногогоспрозрахунку.

3.5.Прибуткомпідприємства, післясплатиподатківубюджеттаіншихобов”язковихвідрахуваньзгіднодіючогозаконодавства, розпоряджається  ПІДПРИЄМСТВОзапогодженнямзОрганомуправліннямайном, відповіднодо  положення, затвердженогорайонноюрадою.

3.6. ПІДПРИЄМСТВУможутьналежатибудівлі, споруди, машини, устаткування, транспортнізасоби, цінніпапери, інформація, наукові, конструкторські, технологічнірозробки, іншемайно.

3.7 ПІДПРИЄМСТВОмаєправопродаватиіпередаватиіншимпідприємствам, установам, організаціямобмінювати, здавативоренду, надаватибезкоштовновтимчасовекористуванняабовпозикуналежнійомунаправігосподарськоговіданняустаткування, транспортнізасоби, інвентар, сировинутаіншіматеріальніцінності, атакожсписуватиїхзбалансузапогодженнямізОрганомуправління майном.

        ПІДПРИЄМСТВО  маєправокупувати, одержувативідуступки, дару, орендуватиабоіншимспособомодержуватимайноабоправонаньогоупідприємств, установ, організаційтагромадянзапогодженнямзорганомуправліннямайном, завиняткомоборотнихзасобів.

3.8.Державагарантуєзахистмайновихправ  ПІДПРИЄМСТВА. Вилученнядержавоюу  ПІДПРИЄМСТВАйогоосновнихфондів, оборотнихкоштівтаіншоговикористовуваногониммайназдійснюєтьсятількиувипадках, передбаченихзаконамиУкраїни.

 

3.9.Статутнийфонд  ПІДПРИЄМСТВАстановить1 тисячугривень.

IV. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНАТАСОЦІАЛЬНАДІЯЛЬНІСТЬПІДПРИЄМСТВА

4.1. ПІДПРИЄМСТВОсамостійновизначаєперспективурозвитку, прогнозуєтаздійснюєдіяльність, виходячизнеобхідностізадоволенняпопитугромадивпослугах, щонадаєПІДПРИЄМСТВО, танеобхідностізабезпеченнявиробничоготасоціальногорозвиткуПІДПРИЄМСТВА, підвищеннядоходів.

4.2. ПІДПРИЄМСТВОвиконуєроботи, надаєпослугинадоговірнійосновівпорядку, щовизначаєтьсязаконодавчимиактамиУкраїни.

4.3. ПІДПРИЄМСТВОнадаєпослугитареалізуєсвоюпродукціюзацінамиітарифами, щовстановлюютьсясамостійноабонадоговірнійоснові, аувипадках, передбаченихдіючимзаконодавством—задержавнимицінамиітарифами. Врозрахункахіззарубіжнимипартнерамизастосовуються  контрактніціни, щоформуютьсявідповіднодоумовіцінсвітовогоринку.

4.4.Джереломформуванняфінансовихресурсів  ПІДПРИЄМСТВАєприбуток(дохід), амортизаційнівідрахування, кошти, одержанівідпродажуціннихпаперів, спонсорськівідрахуванняпідприємств, організацій, громадянтаіншінадходження.

4.5. ПІДПРИЄМСТВОкористуєтьсябанківськимкредитомнакомерційнійдоговірнійосновітаможенадаватибанкунаплатнійтадоговірнійосновіправовикористовуватисвоївільнікошти.

4.6. ПІДПРИЄМСТВОсамостійновстановлюєчерговістьінапрямкисписаннякоштівзвласнихрахунків, якездійснюєтьсяустановамибанківзадорученням  ПІДПРИЄМСТВА, крімвипадків, передбаченихзаконамиУкраїни.

4.7. ПІДПРИЄМСТВОзапогодженняОрганууправліннямайномвстановлюєформи, системитарозміриоплатипраці, атакожіншівидидоходівпрацівниківвідповіднодозаконодавстваУкраїни.

4.8.Соціальнадіяльність  ПІДПРИЄМСТВАздійснюєтьсяувідповідностідовимогст.ст.69,177 ГосподарськогокодексуУкраїнитаіншогочинногозаконодавстваУкраїни.

4.9.Працівники  ПІДПРИЄМСТВАпідлягаютьсоціальному, медичномустрахуваннютасоціальномузабезпеченнюупорядкутаумовах, передбаченихдіючимзаконодавством.

4.10. ПІДПРИЄМСТВОвідраховуєвнескидлясоціального тамедичногострахування, соціальногозабезпечення, відповіднододіючогозаконодавства.

4.11.Своїминормативнимиактами  ПІДПРИЄМСТВОможевстановлюватидодаткові, порівнянозчиннимзаконодавством, трудовітасоціально- побутовіпільгидлясвоїхробітниківабоокремихїхкатегорій.

V. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНАДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. ПІДПРИЄМСТВОмаєправосамостійноздійснюватизовнішньоекономічнудіяльністьзмоментуйогодержавноїреєстраціїякучасникатакоїдіяльності.

ПІДПРИЄМСТВОздійснюєзовнішньоекономічнудіяльність, якщовонанесуперечитьчинномузаконодавству.

5.2.Валютнавиручка  ПІДПРИЄМСТВАпіслявідрахуваньвалютнихвитраттаобов”яковихвідрахуваньнакористьдержавизавстановлениминормативамизараховуєтьсянайоговалютнийбалансовийрахунокізапогодженнямзОрганомуправліннямайномвикористовуєтьсяПІДПРИЄМСТВОМ.

ПІДПРИЄМСТВОмаєправоодержуватикредитивідсвоїхзарубіжнихпартнерів. Прицьомувалютазараховуєтьсянабаланс  ПІДПРИЄМСТВАівикористовуєтьсянимсамостійно. Заодержані  ПІДПРИЄМСТВОМкредитидержававідповідальностіненесе.

 

5.3. Приздійсненнізовнішньоекономічноїдіяльності  ПІДПРИЄМСТВОкористуєтьсяповнимобсягомправсуб”єктазовнішньоекономічної  діяльностітанесевсіобов”язкивідповіднодоцьогоправовогоположення.

VI. УПРАВЛІННЯ  ПІДПРИЄМСТВОМ

6.1. Управління  ПІДПРИЄМСТВОМздійснюєтьсявідповіднодоСтатутунаосновіпоєднанняправОрганууправліннямайномщодогосподарськоговикористаннямайнаіпринципівсамоврядуваннятрудовогоколективу.

6.2. ДовиключноїкомпетенціїОрганууправліннямайномналежить:

- визначенняосновнихнапрямківдіяльності  ПІДПРИЄМСТВА;

- затвердженняСтатуту  ПІДПРИЄМСТВА, внесеннязмінідоповненьдоустановчихдокументівПІДПРИЄМСТВА;

- призначеннятазвільненнядиректора  ПІДПРИЄМСТВА.

6.3.Директор  ПІДПРИЄМСТВАпризначаєтьсяізвільняєтьсязпосадиОрганомуправліннямайномнапідставіукладеногознимконтракту.

6.4.Директорсамостійновирішуєвсіпитаннядіяльності  ПІДПРИЄМСТВА, завиняткомвіднесенихСтатутомдокомпетенціїОрганууправліннямайном. Органуправліннямайномнемаєправавтручатисявоперативнудіяльністькерівника  ПІДПРИЄМСТВА.

6.5.ДиректорпідзвітнийОрганууправліннямайном, несепереднимвідповідальністьзавиконанняйогорішень.

6.6.Директор  ПІДПРИЄМСТВАбездорученнядієвідімені   ПІДПРИЄМСТВА, представляєйогоінтересиворганах  державноївлади, органахмісцевогосамоврядування, іншихорганізаціях, увідношенняхзюридичнимиособамитагромадянами, формуєадміністрацію  ПІДПРИЄМСТВАівирішуєпитаннядіяльності  ПІДПРИЄМСТВА, вмежахтапорядку, визначенихцимСтатутом.

6.7.Усігромадяни, якісвоєюпрацеюберутьучастьвдіяльності  ПІДПРИЄМСТВАнаосновітрудовогодоговору(контракту, угоди), атакожіншихформ, щорегулюютьтрудовівідносини, становлятьтрудовийколектив  ПІДПРИЄМСТВА.

Повноваженнятрудовогоколективу  ПІДПРИЄМСТВАреалізуютьсязагальнимизборами.

Трудовийколектив  ПІДПРИЄМСТВАмаєповноваження, передбаченічиннимзаконодавствомУкраїни.

6.8.Інтереситрудовогоколективуу  ПІДПРИЄМСТВІпредставляєпрофспілковийкомітетабоіншийуповноваженийтрудовимколективоморган.

VII. ЗВІТНІСТЬТАОБЛІКПІДПРИЄМСТВА

7.1. ПІДПРИЄМСТВОздійснюєоперативнийподатковийтабухгалтерськийоблікрезультатівсвоєїроботи, ведестатистичнузвітність. Порядокведеннябухгалтерського, податковогооблікутастатистичноїзвітностівизначаєтьсявідповіднимзаконодавством. Відомості, непередбаченідержавноюстатистичноюзвітністю, можутьбутинаданіпідприємствам, установам, організаціямнадоговірнійоснові; судам, органампрокуратури, СлужбіБезпеки, органамвнутрішніхсправ, АнтимонопольномукомітетуУкраїни, Господарськомусудутааудиторськиморганізаціям—увипадках, передбаченихзаконодавствомУкраїни, наїхписьмовувимогу.

7.2.Контрользафінансово-господарськоюдіяльністюздійснюєтьсяОрганомуправліннямайномтаіншимиорганамивідповіднодозаконодавства.

Органуправліннямайноммаєправоініціюватипроведеннявідповіднимиорганамикомплексноїревізіїфінансовоїтагосподарськоїдіяльності.

7.3.  ПІДПРИЄМСТВО  зобов”язане  надатиОрганууправліннямайномнайоговимогубудь-якуінформаціющододіяльностіпідприємства.

 

7.4. ПІДПРИЄМСТВОведеобліквійськовозобов”язаних, виконуєзаходипоцивільнійоборонітапротипожежнійбезпецізгідночинногозаконодавства.

VIІI. ПРИПИНЕННЯДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВАТАЙОГОРЕОРГАНІЗАЦІЯ

8.1.Ліквідаціяіреорганізація(злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення)  ПІДПРИЄМСТВА  проводятьсяздотриманнямвимогантимонопольногозаконодавствазарішеннямОрганууправліннямайномчизарішеннямсудуабоГосподарськогосуду.

8.2. ПІДПРИЄМСТВОліквідуєтьсяутакихвипадках:

- визнанняйогобанкрутом;

- якщоприйняторішенняпрозаборону  діяльності  ПІДПРИЄМСТВАчерезневиконанняумов, встановленихзаконодавствомівпередбаченийрішеннямстрокнезабезпеченодотриманняцихумовабонезміненийвиддіяльності;

- якщорішеннямсудубудевизнанонедійснимустановчідокументи  ПІДПРИЄМСТВА;

- заіншимипідставами, передбаченимизаконодавчимиактамиУкраїни.

8.3.Приреорганізаціїталіквідації   ПІДПРИЄМСТВАзвільненимпрацівникамгарантуєтьсядодержанняїхправтаінтересіввідповіднодотрудовогозаконодавстваУкраїни.

8.4.Ліквідація  ПІДПРИЄМСТВАздійснюєтьсяліквідаційноюкомісією, якаутворюєтьсяОрганомуправліннямайномабосудом.

Заїхрішеннямліквідаціяможепроводитисьсамим  ПІДПРИЄМСТВОМвособійогоОрганууправління.

8.5. ПІДПРИЄМСТВОвважаєтьсяреорганізованимаболіквідованимзмоментувиключенняйогоздержавногореєструУкраїни.

IX. ВНЕСЕННЯ  ЗМІНТАДОПОВНЕНЬДОСТАТУТУ

9.1.ВнесеннязмінтадоповненьдоСтатутупроводитьсязарішеннямОрганууправліннямайномвідповіднодочинногозаконодавства.

 

 

 

 

 

 

 

Повернутись