temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення №193 10 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016року

 

        УКРАЇНА

     ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я №193

 

23 грудня  2016 року                               10   сесія 7 скликання

 

Про  затвердженняСтатуту

комунальної установи  "Чернівецький

територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)"

(нова редакція)

 

Розглянувши листа Чернівецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних  послуг) від 16.11.2016 року №256,  відповідно до п.20.ч.1. ст.43 ст.60. п.10 розділу V" Прикінцеві та перехідні  положення " Закону України  " Про місцеве самоврядування в Україні",  рішення № 120  7 сесії районної ради 7 скликання  від 04.10.2016 року "Про створення Чернівецького територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних  послуг), рішення №174  10 сесії районної ради 7 скликання  від  23.12. 2016 року "Про нову редакцію переліку об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Чернівецького району Вінницької області" районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут  комунальної установи «Чернівецький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (нова редакція) додається.

 

 

 

Голова районної ради                                                                            В.Мельничук

 

 

 

 

 

 


                                         

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

РІШЕННЯ №193  10   СЕСІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ

РАЙОННОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ ВІД 

                                                                                              23.12.2016 РОКУ 

ГОЛОВА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

________________Мельничук  В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

         КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

“ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ  ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)”

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМТ     ЧЕРНІВЦІ

2016 рік

 

 

 

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Чернівецький  територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі територіальний центр) є спеціальною комунальною установою, яка є об’єктом права спільної комунальної   власності територіальних громад сіл, селища  Чернівецького району, управління якою здійснює засновник – Чернівецька районна рада (далі Орган управління).

1.2  Установа  у   своїй   діяльності   керується  Конституцією  України,  законами  України,  указами Президента  України  та  постановами   Верховної   Ради   України, наказами  Мінсоцполітики,  Департаментом соціальної та молодіжної політики обласної державної   адміністрації, рішеннями Чернівецької  районної ради, районної державної адміністрації, управління праці та  соціального захисту  населення районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами з питань, що регулюють його діяльність.

1.3.  Найменування територіального центру –  Комунальна установа “Чернівецький Територіальний центр соціального обслуговування  (надання соціальних послуг)”.

Скорочене найменування – КУ Чернівецький терцентр.

1.4.  Місцезнаходження   установи: – 24100 Україна, Вінницька область, смт. Чернівці, вул. Святомиколаївська , 121

1.5.  Місце знаходження  засновника Органу управління майном: – 24100 Україна, Вінницька область, смт. Чернівці, вул. Святомиколаївська  ,103/1.

II.  Мета і предмет діяльності.

2.1. Територіальний центр утворюється для  здійснення  соціального обслуговування   та  надання  соціальних  послуг  громадянам,  які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої  допомоги,   за   місцем   проживання,   в   умовах  стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

2.2. Основними завданнями територіального центру є :

    -  виявлення громадян,  зазначених  у  пунктах  5.1, 5.2  цього  Статуту,  формування  електронної  бази  даних  таких  громадян,  визначення  (оцінювання)  їх  індивідуальних  потреб у соціальному  обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

     - забезпечення якісного  соціального  обслуговування   (надання  соціальних послуг);

     - установлення зв'язків   з   підприємствами,   установами   та  організаціями всіх форм  власності,  фізичними  особами,  родичами  громадян, яких обслуговують територіальні центри, з метою сприяння  в  здійсненні  соціального  обслуговування   (наданні   соціальних  послуг)   громадянам,   зазначеним   у  пунктах  5.1, 5.2  цього   Статуту.

2.3. Територіальний  центр  соціального обслуговування (надання  соціальних послуг) (далі - територіальний центр) надає:

    - соціально-побутові послуги - забезпечення  продуктамихарчування, м'яким  та  твердим інвентарем,транспортними послугами, засобами реабілітації, здійснення  соціально-побутового  патронажу,   виклик  лікаря, придбання та доставкамедикаментів  тощо;

     - психологічні послуги   -   надання   консультацій   з  питань  психічного здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим  соціальним  середовищем, психологічної корекції, методичних порад;

     - соціально-педагогічні послуги   -   виявлення   та   сприяння  розвитку різнобічних інтересів і потреб громадян,  яких обслуговує  територіальний центр, організація їх дозвілля;

     - соціально-медичні послуги  -  консультації  щодо  запобігання  виникненню та розвитку можливихорганічних розладів, збереження, підтримка   здоров'я,  здійснення  профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія;

     - соціально-економічні послуги   -   надання   натуральної   тагрошової допомоги;

     - юридичні послуги  -  надання  консультацій  з  питань чинного законодавства,  захист прав та інтересів громадян, яких обслуговує територіальний центр;

     - інформаційні послуги  -  надання  інформації,  необхідної для вирішення  складної   життєвої   ситуації (довідкові  послуги), розповсюдження  просвітницьких  і  культурно-освітніх  знань   (просвітницькі  послуги), поширення об'єктивної інформації про споживчівластивості та види соціальних послуг;

     - інші соціальні  послуги,  перелік,  умови  та порядок надання яких визначаються  чинним законодавством України.

       III. Організаційно – правові засади діяльності територіального центру.

3.1. Територіальний центр з дня його державної реєстрації є юридичною особою, діє на підставі Статуту, затвердженого засновником – Чернівецькою районною радою.

3.2. Зміна найменування або юридичної адреси територіального центру може відбутися тільки за рішенням Чернівецької районної ради.

3.3. Територіальний центр є юридичною особою, має розрахунковий рахунок та інші рахунки в установах банку, печатку із своїм повним найменуванням та ідентифікаційним кодом.

3.4. Кошторис, штатний розпис територіального центру попередньо погоджується  відповідною постійною комісією районної ради з питань планування , бюджету , фінансів з подальшим затвердженням сесією  районної ради.

3.5. Умови оплати праці працівників територіального центру та штатна чисельність  визначаються відповідно до нормативів чисельності і законодавства з питань оплати праці.

3.6. Структура, гранична чисельність і фонд оплати праці, кошторис  доходів і видатків територіального центру затверджується   районною радою відповідно до Типових штатних нормативів Мінсоцполітики України. 

                                 IV. Структура територіального центру

4.1. У  територіальному   центрі   діють   такі  структурні підрозділи:

     1) відділення:

     -  соціальної допомоги вдома;

     - організації   надання   адресної  натуральної  та  грошової  допомоги;

     2) за погодженням з Чернівецькоюрайонною радою можуть створюватись інші підрозділи,  діяльність яких спрямована на здійснення  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам,  зазначеним у пункті 5.1 цього  Статуту.

     3) Положення про структурні підрозділи затверджуються директором терцентру.

                             V.  Умови прийняття на обслуговування

 5.1. Територіальний  центр  забезпечує   здійснення  своїми структурними  підрозділами соціального обслуговування  (соціальних послуг):

    - громадян похилого  віку,  інвалідів  (які  досягли 18-річного віку),  хворих (з числа  осіб  працездатного віку на період довстановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотиримісяці), які не здатні до самообслуговування і  потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

    - громадян, які  перебувають  у  складній  життєвій  ситуації у зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів,    осіб    похилого    віку,   інвалідів),   якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх  сімей  за   останні   шість календарних  місяців,  що  передують місяцю звернення,  нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для  осіб,  які  втратили працездатність.

5.2. Територіальний  центр  забезпечує  безоплатне  в  обсягах, визначених  державними   стандартами,   соціальне   обслуговування (надання соціальних послуг):

    - громадян похилого  віку,  інвалідів  (які  досягли 18-річного віку),  хворих (з числа  осіб  працездатного  віку  на  період  до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці),  які не здатні до самообслуговування і не  мають  рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

    - громадян, які  перебувають  у  складній  життєвій  ситуації у зв'язку  з  безробіттям  і  зареєстровані   в   державній   службі зайнятості   як   такі,   що   шукають  роботу,  стихійним  лихом, катастрофою (і мають  на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей, дітей-інвалідів,    осіб    похилого    віку,   інвалідів),   якщо середньомісячний  сукупний  дохід  їх  сімей  за   останні   шість календарних  місяців,  що  передують місяцю звернення,  нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для  осіб,  які  втратили працездатність.

 5.3.Територіальний   центр   може  надавати  платні  соціальні послуги (в межах наявних можливостей) громадянам, які не здатні до самообслуговування   у  зв'язку  з  похилим  віком,  інвалідністю, хворобою і мають рідних,  які  повинні  забезпечити  їм  догляд  і допомогу,  іншим  категоріям осіб,  визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р.  N 12   "Про порядок  надання  платних  соціальних  послуг  та  затвердження їх переліку"  та цим переліком.

     Тарифи на    платні    соціальні    послуги     встановлюються територіальним центром   відповідно до постанови Кабінету  Міністрів України від   9   квітня  2005  р.  N  268   "Про затвердження  Порядку  регулювання  тарифів  на  платні  соціальні послуги" і затверджуються директором.

     Кошти, що надходять від надання  платних  соціальних  послуг, використовуються   відповідно   до  постанови  Кабінету  Міністрів України від  17  травня  2002  р.  N  659  "Про затвердження  переліку  груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо  їх  утворення  та  напрямів  використання".

5.4. Умови прийняття на обслуговування громадян потребуючих соціальних послуг  відділеннями територіального центру визначається положеннями про ці відділення.

5.5. Медичними протипоказаннями для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян є наявність у них інфекційних захворювань,   залежності  від  психоактивних  речовин,  алкоголю, психічних захворювань,  що потребують перебування на  спеціальному диспансерному обліку.

     У разі   виявлення  у  громадянина  зазначених  протипоказань працівники  територіального   центру   зобов'язані   надати   йому інформацію   про   можливі   шляхи   отримання   необхідного  йому соціального обслуговування (надання  соціальних  послуг)  в  інших установах.

VI. Припинення обслуговування

 6.1. Обслуговування  громадян,  зазначених  у  пунктах  6.1, 6.2 Статуту,   структурними   підрозділами   територіального   центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

    1) поліпшення  стану  здоров'я,  виходу  із складних життєвих обставин,  в  результаті  чого  громадянин   втрачає   потребу   в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

    2) виявлення   у  громадянина,  якого  безоплатно  обслуговує територіальний  центр,  працездатних   рідних   (батьків,   дітей, чоловіка,  дружини)  або  осіб,  які  відповідно  до законодавства повинні забезпечити йому догляд і  допомогу,  або  осіб,  з  якими укладено договір довічного утримання (догляду);

    3) направлення   громадянина   до   стаціонарного  відділення територіального центру,  будинку-інтернату для  громадян  похилого віку,   пансіонату,  психоневрологічного  інтернату,  будинку  для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

    4) зміни місця проживання;

    5) поліпшення матеріально-побутових умов,  у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які  потребували  надання  цих  послуг  у  відділенні  організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

    6) грубого,    принизливого    ставлення    громадянина    до обслуговуючого  персоналу,  соціальних   працівників,   соціальних робітників  та  інших  працівників  територіального  центру і його структурних підрозділів;

    7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

    8) систематичного   перебування   в    стані    алкогольного, наркотичного сп'яніння;

    9) виявлення    медичних    протипоказань   для   соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром;

   10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною  особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку;

    11) у разі смерті громадянина.

6.2. Про  припинення   соціального   обслуговування   (надання соціальних послуг) громадянина видається наказ,  на підставі якого вноситься інформація до  електронної  бази  даних  територіального центру  і  робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із  зазначенням  дати  за  підписом  завідувача  відділення,   яке обслуговувало громадянина.

VII. Трудовий колектив та колективний договір.

7.1. Трудовий колектив територіального центру складають усі фізичні особи, які своєю працею приймають участь в її діяльності на підставі трудових договорів.

7.2.  Трудовий колектив:

7.2.1. розглядає проект колективного договору та приймає рішення щодо схвалення або відхилення цього проекту;

7.2.2. погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

7.2.3. розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;

7.2.4. бере участь у моральному стимулюванні продуктивності праці, порушує клопотання про заохочення працівників.

7.3. Колективний договір укладається між територіальним центром (в особі Директора) і трудовим колективом або уповноваженим ним органом.

7.4. Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні відносини, питання охорони праці, соціального розвитку та інші питання.

7.5. Спори, що виникають при укладенні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.6. Сторони, які уклали колективний договір, не менше одного разу на рік звітують про його виконання на зборах трудового колективу. 

VIII. Управління територіальним центром.

8.1. Територіальний центр очолює директор, який призначається та звільняється з посадизасновником –Чернівецькою районною радою за погодженням  зДепартаментом соціальної та молодіжної політикиобласної державної адміністрації.   Посаду директора територіального центру може  займати  особа,  яка  має  вищу  освіту (магістр,  спеціаліст), стаж роботи не менше як  п’ять років.    

8.2. Директор територіального центру: 

     1) організовує    роботу    територіального    центру,   несе  персональну відповідальність  за        виконання  покладених  на  центр  завдань, визначає ступінь відповідальності працівників; 

      2) затверджує посадові обов'язки заступника директора і керівників  структурних  підрозділів  та  інших   працівників територіального центру;

    3) координує      діяльність      структурних     підрозділів  територіального центру; 

     4) подає керівнику органу,  що утворив територіальний центр, пропозиції  щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;

     5) укладає  договори,  діє від імені територіального центру і  представляє його інтереси; 

     6) розпоряджається коштами  територіального  центру  в  межах  затвердженого  кошторису  витрат  та  відповідно  до  їх цільового  призначення, в тому числі на оплату:

     проведення щорічного   профілактичного    медичного    огляду  соціальних  працівників  та  соціальних робітників територіального  центру, які безпосередньонадають соціальні послуги;

     придбання для соціальних працівників та соціальних робітників  спецодягу,  взуття, сумок та візочків,велосипедів,  проїзних  квитків (або грошової  компенсації за їх придбання);       підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги; 

     7) призначає в установленому порядку на посаду і  звільняє  з  посади працівників територіального центру; 

     8) видає  у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо  здійснення (припинення) обслуговування  громадян),  організовує  і контролює їх виконання;

     9) розробляє   і   подає  на  затвердження     районній раді   проект  Статуту  територіального  центру, зміни та доповнення до нього;

     10) затверджує    положення    про    структурні   підрозділи  територіального центру. 

     8.3. Директор має  заступника, який в разі його відсутності здійснює його повноваження.

   1X. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база.

9.1.Фінансово-господарська діяльність територіального центру проводиться відповідно до законодавства та даного Статуту.

9.2. Територіальний центр утримується за рахунок коштів районного бюджету, інших надходженьа також коштів благодійних фондів, пожертвувань окремих громадян, підприємств, установ тощо.

9.3. Фінансування територіального центру може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

     Додатковими джерелами формування коштів територіального центру є:

- кошти, отримані за надання платних послуг, передбачених цим Статутом;

- кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організаційта окремих громадян;

- кредити банків;

- міжнародні і вітчизняні гранти;

- інші надходження.

9.4. Територіальний центр володіє та користується майном, що надане йому Чернівецькоюрайонною радою, селищноютасільськими радами.

9.5. Територіальний центр не має права використовувати надане йому майно на цілі, які не передбачені цим Статутом без дозволу районної ради та відповідних місцевих рад.

 

9.6. КУ Чернівецький терцентр є неприбутковою установою, що відповідає встановленим вимогам Податкового кодексу України (ст.133.4):

 

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність   

відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

   - внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

   9.7.Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для    

   фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей,    завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

9.8.У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового   (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за  період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру

неприбуткових установ та організацій.

  З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щоквартальноподавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з  наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

  З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову  і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому статтею 57 цього Кодексу для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

 

X. Контроль за діяльністю територіального центру.

10.1. Контроль за діяльністю територіального центру здійснює Чернівецькарайонна рада, якій він підпорядкований.

10.2. Перевірка роботи та контроль за організацією  діяльності,  пов'язаної  із  соціальним  обслуговуванням  (наданням  соціальних  послуг),  структурних підрозділів територіального центру,  ревізія  фінансово-господарської  діяльності  центру проводяться відповідно  до законодавства України.

XI. Ліквідація і реорганізація закладу.

11.1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) територіального центру здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

11.2. Ліквідація територіального центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється засновником. За їх рішенням ліквідація може проводитись самим територіальним центром в особі його органу управління. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін заяви претензій кредиторами визначаються засновником.

11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження територіального центру. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс територіального центру і подає його власнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з територіальним центром, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмової формі.

11.4. При реорганізації та ліквідації територіального центру працівникам, які звільнені, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.5. Територіальний центр вважається ліквідованимабо реорганізованим з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.

11.6. У разі ліквідації територіального центру його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу районного бюджету.

              XII. Порядок внесення змін  та доповнень до Статуту територіального центру.

 12.1. Зміни та доповнення до Статуту  територіального центру затверджуються  сесією  районної ради та  підлягаютьдержавній  реєстрації .

12.2. Зміни та доповнення до Статуту територіального центру набирають чинності з дня державної реєстрації. 

              _______________________________________________________________________

 

 

 


ПЕРЕЛІК

соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

 

Загальні положення

    1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр) надає такі соціальні послуги:

догляд вдома;

Крім того, територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:

консультування;

представництво інтересів;

інші соціальні послуги.

    2. Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами надання соціальних послуг:

- громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

 - громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

    3. Для надання соціальних послуг громадяни, зазначені в абзаці другому пункту 2 цього переліку, подають письмову заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районої   державної адміністрації за місцем проживання/перебування, яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров'я за місцем проживання/перебування громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі - медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

    З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього переліку, які подали письмову заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа цього підрозділу в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

    У п'ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб'єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають медичний висновок, довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації, який в одноденний строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг і надсилає такі документи територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

    Після надходження зазначених документів територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

    Надання структурними підрозділами територіального центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу, та довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

    4. Громадяни, зазначені в абзаці третьому пункту 2 цього переліку, для надання соціальних послуг подають письмову заяву структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації за місцем проживання.

    5. У разі потреби та за згодою громадян, зазначених у пункті 2 цього переліку, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (завідувач (заступник завідувача) відділення, соціальний працівник та соціальний робітник).

    У разі коли громадянин, який потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

    Форми заяви, медичного висновку, договору про надання соціальних послуг, карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, акта обстеження матеріально-побутових умов, журналу обліку громадян, яких обслуговує територіальний центр, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

    6. Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг:

 - громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;

 - громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

    Для окремих структурних підрозділів територіального центру можуть передбачатись особливі умови здійснення безоплатного надання соціальних послуг.

    7. Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку" (Офіційний вісник України, 2004 р., N2, ст. 42; 2007 р., N37, ст. 1494) та цим переліком:

 - громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

 - громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

    Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 р. N268 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги" (Офіційний вісник України, 2005 р., N15, ст. 759) і затверджуються його директором.

    Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

    Територіальний центр (у межах наявних можливостей) може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства.

    Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

    7.1. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього района рада, що утворила територіальний центр, самостійно або через утворену ним комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

    8. На кожного громадянина, якого обслуговує територіальний центр, ведеться особова справа, в якій міститься заява громадянина, медичний висновок (крім відділення організації надання грошової та натуральної допомоги), документи, що підтверджують право громадянина на надання соціальних послуг та соціальну допомогу. Формування, облік та зберігання особової справи здійснюється у відділенні, яке обслуговує громадянина постійно.

    Документи, що містяться в особовій справі громадянина (крім заяви), поновлюються структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації щороку на підставі подання територіального центру шляхом надіслання відповідних запитів.

    9. Працівники територіального центру, які надають соціальні послуги, зобов'язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов'язків, поважати гідність громадян, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

    10. Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

    У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому надання соціальних послуг в інших установах.

 

    11. Надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 2 цього переліку, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1) поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних послуг;

2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3) направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;

4) зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру);

5) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

6) грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів;

7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

8) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

9) виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг територіальним центром;

10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

11) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

12) відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;

14) припинення діяльності територіального центру. В такому разі районна рада вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).  

    У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.

    12. Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг громадянина територіальним центром надсилається до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 

Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги  вдома територіального центру

    13.Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру (далі - відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, Vгрупи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

 - похилого віку;

 - інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

 - хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

    14. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

    15. У територіальному центрі може бути утворено кілька відділень соціальної допомоги вдома або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом оплати праці.

    16. У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують надання соціальних послуг вдома, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування можуть утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативного/хоспісного догляду.

    17. Якщо громадян, які потребують надання соціальних послуг, виявлено менш як 80 осіб (для спеціалізованого відділення - менш як 50 осіб), їх обслуговування може здійснюватися згідно з договором, який укладається з непрацюючою фізичною особою і територіальним центром, про оплату відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети.

    18. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

1) догляд вдома;

    19. Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

 

    Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

    20. Района рада, що утворила територіальний центр, може приймати, як виняток, рішення (розпорядження) про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі територіального центру за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

    21. Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру.

    Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр)         і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

   22. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач (заступник завідувача) відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у сільській  місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена Vгрупа рухової активності).

    23. На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і територіальним центром укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

    24. Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (IIIгрупа рухової активності - два рази на тиждень, IV- три рази, V- п'ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

    25. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг;

4) один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про надання соціальних послуг;

5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

6) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

8) копія рішення  районної ради  або утвореної нею комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

9) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

11) індивідуальний план надання соціальної послуги;

12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

    26. Під час надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома може надавати у тимчасове користування громадян наявні у нього технічні та інші засоби реабілітації, засоби малої механізації, предмети першої потреби, окремі побутові прилади тощо.

 

Перелік, умови та порядок надання соціальних послуг відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру

    27. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру (далі - відділення адресної допомоги) утворюється для обслуговування не менш як 500 таких громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:

 - похилого віку;

 - інвалідів;

 - хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;

 - які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.

    Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають:

 - громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;

 - інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім'ї;

 - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

 - внутрішньо переміщені особи.

 

    28. Відділення адресної допомоги виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян, зазначених у пункті 1 цього переліку:

1) одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;

2) ліками, предметами медичного призначення;

3) предметами побутової гігієни;

4) продовольчими та промисловими товарами;

5) гарячими обідами тощо.

    29. Відділення адресної допомоги має право організовувати надання на платній та безоплатній основі швацьких, кравецьких, перукарських послуг, послуг з ремонту вікон, дверей, квартир (будинків), санвузлів, дахів, парканів, побутової техніки, радіоапаратури, холодильників, взуття, послуг із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров тощо.

    30. Якщо в ході обстеження матеріально-побутових умов громадян з числа осіб, зазначених у пункті 1 цього переліку, які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги, буде встановлено, що вони перенесли операцію, тривале захворювання, у зв'язку з чим перебували на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я і мають офіційне підтвердження пов'язаних з цими обставинами грошових витрат, натуральна чи грошова допомога надається їм за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує встановлених законом двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

    31. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держсім'ямолоддю від 15 листопада 2001 р.

N486/202/524/455/3370.

    32. Відділення адресної допомоги може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб малозабезпечених громадян.

    33. Відділення адресної допомоги здійснює обслуговування громадян за умови подання письмової заяви, довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідки про доходи всіх членів сім'ї.

    За згодою громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових умов.

    34. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення адресної допомоги, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

3) довідки про доходи членів сім'ї або довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

4) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування;

5) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

     Соціальний працівник відділення адресної допомоги формує особові справи громадян, які звернулися за допомогою, перевіряє відомості, зазначені у поданих ними документах, і вносить їх до електронної бази даних територіального центру.

 

    У разі надання натуральної чи грошової допомоги громадянинові видається документ із зазначенням його прізвища, ім'я, по батькові, адреси, виду наданої допомоги, її кількісних та вартісних показників.

    У разі коли громадянин через часткову втрату рухової активності не може відвідати відділення адресної допомоги та особисто отримати допомогу, адміністрація територіального центру вживає заходів для доставки допомоги громадянину за місцем його проживання.

    35.  Відділення адресної допомоги очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади директором територіального центру.

    Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр)            і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

 

 

 

 

 

 

Структура Чернівецького  територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних послуг ).

Посада

Кількість

Тарифний розряд

Адмінперсонал

1

Директор

1

17

2

Заступник директора

1

 

3

Головний бухгалтер

1

 

4

Бухгалтер

1

8

5

Інспектор з кадрів

1

6

6

Прибиральниця

0,5

1

7

Водій

1

2

 

Всього

6,5

 

Відділення соціальної допомоги вдома

7

Завідувач відділення

1

14

8

Соціальний робітник

46

6

 

Всього

47

 

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

10

Завідувач відділення

1

14

11

Робітник з комплексного обслуговування  й ремонту будинків

1

1

 

Всього

2

 

 

РАЗОМ

55,5

 

 

 

 

 

 

Повернутись