temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Рішення №192 10 сесії районної ради 7 скликання від 23.12.2016року

 

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е ННЯ № 192

 

 

23 грудня   2016року                      10   сесія7скликання

 

 

 

Про затвердження Статуту комунальної установи

"Чернівецька лікарня планового лікування " Чернівецької

районної ради (нова редакція)

 

 

 

Розглянувши листа Чернівецької лікарні планового лікування від 07.11.2016року №1449,  відповідно до п.20.ч.1. ст.43 ст.60. п.10 розділу V" Прикінцеві та перехідні  положення " Закону України  " Про місцеве самоврядування в Україні",  рішень №173   10 сесії районної ради 7 скликання  від 23.12.2016 року "Про прийняття з спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ міст Вінницької області цілісного майнового комплексу Чернівецької лікарні планового лікування та майна комунальної установи в спільну комунальну власність територіальних громад , сіл, селища Чернівецького району, №174   10  сесії районної ради 7 скликання  від  23.12. 2016 року "Про нову редакцію переліку об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища Чернівецького району Вінницької області" районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Статут  комунальної установи «Чернівецька лікарня планового лікування Чернівецької районної ради» (нова редакція) додається.

 

 

 

Голова районної ради                                                                            В.Мельничук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

  Комунальної установи "Чернівецька  лікарня планового лікування "

Чернівецької районної ради

( нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            смт. Чернівці

                                                   2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Чернівецької  лікарні планового лікування  Чернівецької районної ради (далі - Лікарня).

 

1.2.Лікарня створена відповідно до рішення 10 сесії Чернівецької районної Ради 24 скликання від 16.12.2003 року, як  медичний комунальний заклад  „Чернівецька Центральна районна лікарня”.

Відповідно до рішення 13 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання № 451 від 18.12.2012 року “ Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області цілісних майнових комплексів окремих медичних установ” Чернівецька центральна районна лікарня Чернівецької районної ради перейменована на Чернівецьку центральну районну лікарню, яка є об’єктом права спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

Рішенням 18 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання від 08 листопада 2013 року № 621 “Про перейменування та затвердження статутів окремих медичних установ та закладів” Чернівецьку центральну районну лікарню перейменовано на Чернівецьку лікарню планового лікування. Рішення №192  10  сесії районної ради 7 скликання  від  23.12.2016 року затверджено Статут  комунальної установи "Чернівецька лікарня  планового лікування  Чернівецької районної ради " (нова редакція).

 

1.3. Чернівецька лікарня планового лікування  є закладом охорони здоров'я.

1.4. Лікарня є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селища Чернівецького району Вінницької області, управління якою здійснює Чернівецька районна рада (далі - Орган управління майном).

1.5.Лікарня  є  юридичною  особою  з  часу  її  державної реєстрації  у
встановленому   законом   порядку,   наділена   цивільною   правоздатністю   та
дієздатністю,    користується    правом    оперативного    управління         щодо
закріпленого за нею майна, веде бухгалтерський облік, статистичну звітність у
порядку, встановленому законодавством України, укладає угоди (договори,
контракти)  з  юридичними та фізичними  особами,  виступає позивачем  та
відповідачем у суді, господарському суді, набуває майнових і немайнових прав
та    несе    обов'язки,    займається    діяльністю,    яка    відповідає    напрямам,
передбаченими цим Статутом.

 

1.6.Лікарня є неприбутковою установою.

 

1.7.Лікарня   має   самостійний   баланс,   рахунки   в   установах   банків,
Державної казначейської служби України, печатку з власним найменуванням,
штампи, бланки з власними реквізитами та інші атрибути.

                                      Лікарня,   згідно   з   чинним   законодавством,   відповідає   за   своїми
зобов'язаннями коштами, що є в їїрозпорядженні.

Лікарня не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Органу управління майном.

1.8.Органи державної влади,  органи місцевого самоврядування та їх
посадові особи не втручаються в фінансово-господарську діяльність лікарні,
таке втручання здійснюється виключно у межах та у спосіб, передбачений
законодавством України.

1.9. Збитки, завдані Лікарні внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно, або за рішенням суду.

1.10.Найменування Лікарні:

- повне українською мовою - КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ЧЕРНІВЕЦЬКАЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ;

-скорочене українською мовою: КУ " ЧЕРНІВЕЦЬКАЛПЛ ".

1.11.     Юридична та електронна адреси: 21000, Україна, Вінницька область, смт. Чернівці, вул.  Вінницька , 10, , тел. 2-14-33, факс 2-16-32, email:chernlikarna@i.ua.

1.12.Лікарня є закладом охорони здоровя , що входить до складу Могилів –Подільського госпітального округу та забезпечує надання планової-вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в стаціонарних умовах населенню території обслуговування госпітального округу.

  1.13.          Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України,   указами   Президента   України,   постановами   Кабінету   Міністрів
України, наказами МОЗ України, законодавчими та нормативними актами
місцевих  органів  виконавчої влади  та  органів  місцевого  самоврядування,
іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.14.   Лікарня створюється за рішенням Органу управління майном.

1.15.      Лікарня   та   адміністративна  територія,   що   нею   обслуговується,
визначається уповноваженим органом управління у сфері охорони здоров'я,
якому вона підпорядковується, в залежності від потреби населення в плановій
медичній допомозі, чисельності населення зони обслуговування, фактичного
забезпечення населення ліжковим фондом та його спеціалізацією.

       1.16.Потужність Лікарні визначається кількістю ліжок.

     1.17.Лікарня розташовується в спеціально збудованих або пристосованих
будівлях, що за переліком та площею службових приміщень відповідають
діючим санітарно-гігієнічним і протиепідемічним нормам та правилам, вимогам
техніки безпеки та протипожежним вимогам.

1.18.      Лікарня   забезпечує   планове   лікування   хворих,   які   потребують
комплексного стаціонарного лікування.

1.19.            Впровадження господарської діяльності з медичної практики в Лікарні
підтверджується наявністю ліцензії.

      1.20.Лікарня є організаційно-методичним центром з надання планової
медичної допомоги для всіх медичних закладів, лікувально-профілактичних
установ госпітального округу.

     1.21.Лікарня може бути клінічною та учбовою базою вищих і середніх
медичних учбових закладів (III- IVрівнів акредитації), медичних факультетів,
інститутів удосконалення лікарів та науково-дослідних закладів.

   1.22.Лікарня  при наданні планового лікування хворим знаходиться у
взаємодії    з    закладами    охорони    здоров'я    первинного    та    третинного
(високоспеціалізованого) рівнів.

   1.23.В Лікарні створюється дорадчий орган закладу - медична Рада, яка
розглядає актуальні питання лікувально-діагностичного процесу.

   1.24.В Лікарні за необхідністю можуть створюватися опікунські ради, які
здійснюють наглядові функції за діяльністю закладу.

II. Основні завдання Лікарні

Основними завданнями Лікарні є:

2.1.      Цілодобове   надання   планової   медичної   допомоги   хворим   при
виникненні загострень хронічних захворювань.

2.2.      Цілодобове   надання   планової  медичної  допомоги   відповідно   до
показань хворим із загостренням хронічних захворювань.

2.3.      Надання в повному обсязі планової, спеціалізованої стаціонарної і
консультативної медичної допомоги населенню території обслуговування.

2.4.      Своєчасне   та  якісне   проведення   планового   лікування  хворих  з
використанням комплексу необхідних і доступних методів діагностики та
лікування різних категорій хворих із забезпеченням принципів безперервності,
послідовності та етапності, індивідуального підходу в організації та здійсненні
лікування.

2.5.      Надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним,
новонародженим  згідно  з  нормативами  надання  стаціонарної  акушерсько-
гінекологічної та неонатологічної допомоги.

 

2.6.               Своєчасне переведення хворих у відповідні спеціалізовані відділення
для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у випадках
погіршення стану та потреби у високоспеціалізованій медичній допомозі.

2.7.               Забезпечення та контроль якості медичної допомоги хворим в межах
затверджених МОЗ України клінічних протоколів.

2.8.               Інформування місцевих органів виконавчої влади та уповноваженого
органу управління в галузі охорони здоров'я у випадках, зумовлених чинним
законодавством, відповідними директивними і нормативними документами, в
тому числі при виникненні масових уражень людей та виявленні хворих з
підозрою на карантинні і особливо небезпечні інфекції.

III. Функції Лікарні

Відповідно до завдань Лікарня забезпечує:

3.1.              Плановий прийом хворих з загостренням хронічних захворювань за
направленнями  Центрів  первинної  медико-санітарної  допомоги  (ЦПМСД),
консультативно-діагностичного   центру,   інших   закладів   охорони   здоров'я
госпітального округу або за особистим зверненням пацієнтів.

3.2.              Надання обґрунтованих пропозиційщодо належного місця надання
медичної допомоги за відсутності показань у медичній допомозі Лікарнею.

3.3.              Раціональне використання ліжкового фонду - переведення хворих, які
потребують доліковування або відновного лікування, до інших лікувально-
профілактичних закладів госпітального округу.

3.4.      Направлення   хворих   до   відповідних   закладів   охорони   здоров'я
третинного рівня.

3.5.    Структурні підрозділи і служби: лікарськими засобами, витратними
матеріалами, виробами медичного призначення тощо.

3.6.                    Належні  умови   праці,   техніки   безпеки,   протипожежної  безпеки
працівникам Лікарні.

3.7.                    Впровадження  нових  науково  обґрунтованих  методів  організації,
діагностики і надання планової медичної допомоги.

3.8.                    Безпеку  лікувально-діагностичного   процесу  та  умов   перебування
пацієнтів в Лікарні.

3.9.  Дотримання прав пацієнтів та конфіденційності інформації про них.
3.10.    Отримання    інформованої    згоди    пацієнтів    або    їх    законних

представників при проведенні медичних втручань.

3.11.   Створення   безпечних   умов   праці   для   працівників   Лікарні   та профілактика у них професійних захворювань.

3.12.  Ведення і представлення обліково-звітної документації.

3.13.        Проведення аналізу організації та якості лікувально-діагностичної
діяльності,  здійснення  організаційно-методичної роботи  з  питань  надання
планової медичної допомоги в Лікарні.


3.14.        Вивчення, аналіз основних інтегральних показників роботи, стану
здоров'я  та  медичного  обслуговування  населення  та  надання  пропозицій
уповноваженому   органу   управління   в   галузі   охорони   здоров'я   щодо   їх
покращення.

3.15.       Участь    у    розробці    прогнозів    потреби    населення    регіону
обслуговування в плановій медичній допомозі.

3.16.      Розробку  та  проведення  (спільно  з   Санітарно-епідеміологічною
службою) комплексних протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.

3.17.         Підготовку,      перепідготовку      та      підтримання      належного
кваліфікаційного рівня медичного персоналу Лікарні.

3.18.   Інформування уповноваженого органу управління в галузі охорони
здоров'я   про   випадки   внутрішньолікарняної   інфекції,   нещасні   випадки   і
надзвичайні ситуації, що відбулись на території обслуговування.

3.19.     Надає   лікарям   Центрів   первинної   медико-санітарної   допомоги
організаційно-методичну   та   практичну   допомогу   з   питань   лікувально-
діагностичного процесу, профілактичних оглядів тощо.

 

IV. Управління Лікарнею

4.1.     Управління Лікарнею здійснюється відповідно до цього Статуту на
основі поєднання прав Органу управління майном, уповноваженого органу
управління     в     галузі     охорони     здоров'я     і     участі     в     управлінні
трудового колективу.

4.2.     Орган управління майном:

 

-   призначає на посаду та звільняє з посади головного лікаря;

-   затверджує Статут Лікарні та зміни до нього;

-   здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у
зв'язку з їх порушенням;

-   здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться
в оперативному управлінні Лікарні.

- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

4.3.   Поточне керівництво діяльності Лікарні здійснює головний лікар, який
призначається на посаду та звільняється з посади Органом управління майном
або уповноваженим ним органом.

При призначенні на посаду з головним лікарем Лікарні укладається контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність перед Органом управління майном та трудовим колективом, умови його матеріального та соціального забезпечення, з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством України.

4.4.    Керівництво Лікарнею здійснює головний лікар, який є лікарем -
організатором охорони здоров'я, має стаж роботи не менше семи років і не
нижче першої кваліфікаційної категорії.

4.5.  Головний лікар Лікарні самостійно вирішує питання діяльності Лікарні
відповідно до Статуту.

4.6.          Головний   лікар   Лікарні   діє   без   довіреності   від   імені   Лікарні,
представляє її інтереси в органах виконавчої влади, інших організаціях, у
відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію
Лікарні і вирішує питання діяльності Лікарні у межах та у визначеному
законодавством порядку.

4.7.          Головний   Лікар:   розпоряджається   коштами   та   майном   Лікарні
відповідно до чинного законодавства України; укладає договори (у тому числі
щодо надання спеціалізованої медичної допомоги), видає довіреності, відкриває
рахунки в органах Державної казначейської служби, в установах банків в
установленому порядку; в межах компетенції - видає накази та інші розпорядчі
акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Лікарні;
вирішує інші питання діяльності Лікарні відповідно до чинного законодавства.

4.8.    Головний лікар Лікарні, його заступники та керівники структурних
підрозділів   є   офіційними   представниками   Лікарні,   діють   в   межах   своїх
повноважень  та  компетенції  і  представляють   інтереси  Лікарні  в  органах
виконавчої   влади   та   органах   місцевого   самоврядування,   установах   та
організаціях,   а  також  у  взаємовідносинах  з   організаціями  та  фізичними
особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

V. Організаційна структура Лікарні

5.1.                 Лікарня є лікувально-профілактичним закладом, який має в своєму
розпорядженні будівлі з відповідною територією, обладнанням, інвентарем,
іншим   майном,   надає   планову   медичну   допомогу   населенню   території
обслуговування та розташовується у населеному пункті, щовходить до складу
госпітального округу.

5.2.                 Структура Лікарні визначається залежно  від потреб населення у
інтенсивній,     спеціалізованій     медичній     допомозі     та     затверджуєтьсярайонною радою.

 

VI. Майно, фінансово-господарська діяльність Лікарні

6.1.                                      Майно Лікарні  становлять основні фонди, оборотні кошти та інші
цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

6.2.                                      Майно Лікарні є об'єктом права спільної комунальної власності територіальних
громад сіл , селища Чернівецького  району  і  закріплене  за  нею  на  праві  оперативного
управління.

6.3.     Здійснюючи  право  оперативного  управління,  Лікарня  володіє та
користується зазначеним майном. Право розпорядження майном, закріпленим
на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Органу управління
майном. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу
кредиторів.

6.4.   Джерелами формування майна Лікарні є:

-   майно, передане Органом управління майном, бюджетні асигнування,
добровільні внески, гуманітарна допомога;

-   кошти від надання платних послуг згідно з чинним законодавством;

-   надходження від оренди майна;

-   господарська діяльність;

-   інші надходження, незаборонені чинним законодавством України.


6.5.   Відчуження основних засобів, що закріплені за Лікарнею, здійснюється
за погодженням з Органом управління майном у порядку, встановленому
чинним законодавством.

Усі питання, які стосуються права на земельну ділянку, що знаходиться в користуванні Лікарні, її відчуження, вилучення, відмова від права користування тощо вирішується за погодженням з Органом управління майном.

6.6.                   Збитки,   завдані  Лікарні  внаслідок  порушення  її  майнових  прав
фізичними, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються
Лікарні за рішенням суду або господарського суду.

6.7.                   Орган управління майном здійснює контроль за використанням і
збереженням переданого в оперативне управління майном і має право вилучати
надлишкове майно, а також майно, що не використовується та майно, що
використовується не за призначенням.

6.8.      Перевірка   наявності,   порядку   використання   майна,   фінансово-
господарська діяльність Лікарні здійснюється в установленому законодавством
порядку.

6.9.                               Фінансування Лікарні здійснюється у встановленому порядку за
рахунок коштів районного бюджету, а також інших джерел, незаборонених
законодавством України.

6.10.          Доходи   Лікарні   зараховуються   до   складу  єдиного   кошторису
(спеціальний фонд доходів і видатків) на утримання Лікарні і використовується
на фінансування тільки видатків цього кошторису.

6.11.Орган управління майном має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної ревізії у сфері фінансово-господарської діяльності Лікарні.

6.12.       Контроль   за   фінансово-господарською   діяльністю   Лікарні,   її
структурних     підрозділів     здійснюється     відповідними     установами     та
організаціями згідно з чинним законодавством.

6.13.     Лікарня самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік,
веде  статистичну,  бухгалтерську та медичну звітність  і  подає її органам,
уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності
установи у визначеному законодавством порядку.

6.14.     Головний лікар несе відповідальність перед Органом   управління та
перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової,
статистичної та іншої звітності.

6.15.     Лікарня має право:

-  звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також
підприємств,    установ,    організацій    незалежно    від    форм    власності    та
підпорядкування,  для  отримання інформації та матеріалів,  необхідних для
виконання покладених на Лікарню завдань;


-    здійснювати   будівництво,   реконструкцію,   капітальний   та   поточний
ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;

-   укладати, відповідно до чинного законодавства, господарські договори з
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та
підпорядкування, а також фізичними особами;

-   користуватися землею та іншими природними ресурсами;

-   здавати, чи брати в оренду майно з дозволу Органу управління майном
відповідно до чинного законодавства;

-   здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.16.        Лікарня зобов'язана:

-   дотримуватись вимог чинного законодавства та цього Статуту;

-   забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів, обов'язкових платежів
та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

-   створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки
безпеки, соціального страхування;

 

-     надавати Органу управління майном або уповноваженому ним органу
будь-яку інформацію щодо діяльності Лікарні, у тому числі інформацію про
наявність і поточний стан майна та будь-які зміни в його стані;

-     виконувати  норми  і  вимоги  чинного  законодавства  України  щодо
охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

-     здійснювати  оперативний  і  бухгалтерський  облік  результатів  своєї
роботи, вести статистичну звітність, а також надавати, в порядку і відповідно
до    вимог   чинного    законодавства,    фінансову   звітність   та   статистичну
інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також іншу інформацію,
визначену законодавством;

-    вести   облік   військовозобов'язаних,   виконувати  заходи  з   цивільної
оборони та протипожежної безпеки відповідно до чинного законодавства;

- у повному обсязіта якісно реалізувати інші повноваження, покладені на Лікарню цим Статутом.

6.17. Головний лікар та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

VII. Контроль та перевірка діяльності Лікарні

7.1.        Внутрішній    контроль    якості     надання     планового    лікування
покладається  на завідувачів  відділеннями  та  керівників  інших  підрозділів
Лікарні та здійснюється шляхом експертизи якості наданої медичної допомоги
відповідно   до   вимог   державних   стандартів,   нормативів,   уніфікованих   та
локальних клінічних протоколів.


7.2.             Вибірковий внутрішній контроль якості роботи підрозділів Лікарні
покладається на заступників головного лікаря за напрямами їх діяльності та
обов'язково включає експертизу випадків ускладнень, повторної госпіталізації з
приводу того самого захворювання протягом року, випадків захворювань з
подовженими чи укороченими термінами лікування, випадків з розбіжністю
діагнозів, випадків, що супроводжувалися скаргами пацієнтів чи їх родичів.

7.3.             Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань організації
управління якістю медичної допомоги в Лікарні покладаються на медичну Раду
закладу, яку очолює головний лікар.

VIII. Припинення діяльності Лікарні

8.1.                Діяльність Лікарні припиняється за рішенням Органу управління
майном або рішення суду згідно з чинним законодавством.

8.2.                Припинення діяльності Лікарні відбувається шляхом їїліквідації
або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення).

У разі реорганізації Лікарні її права та обов'язки переходять до правонаступників.

8.3.       Ліквідація   Лікарні   здійснюється   ліквідаційною   комісією,   яка
утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і строки
проведення ліквідації, а також строки розгляду заяви, претензії кредиторами
визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію, відповідно до
чинного законодавства України.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Лікарнею.

8.4.                  При реорганізації чи ліквідації Лікарні  працівникам гарантується
додержання їх прав відповідно до чинного законодавства України.

8.5.                  Майно,   яке   залишилось   після   погашення   претензії   кредиторів,
використовується за рішенням Органу управління майном.

8.6. Лікарня вважається реорганізованою чи ліквідованою з моменту
виключення з Єдиного державного  реєстру підприємств та організацій України.

 

IX. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту

 

9.1.       Зміни та доповнення до Статуту Лікарні можуть бути внесені на підставі рішень Органу управління майном, відповідно до чинного законодавства України.

9.2.        Зміни  та  доповнення до Статуту Лікарні набувають  юридичної  сили  з  моменту  їх державної реєстрації.

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

Штатний розпис

                                                          Станом  на23.12.2016 року

                                                          Всього :197,7,5  посад

                               АДМІНІСТРАТИВНИЙ   ВІДДІЛ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість

штатних

одиниць

1.

Головний лікар

1210.1

1

2.

Заступник головного лікаря по медичній частині

1210.1

1

3

Заступник головного лікаря з економічних питань

1210.1

1

4.

Інженер з охорони праці

2149.2

0.5

5

Фахівець   ЦО

2149.2

0,5

6.

Інспектор з кадрів

3423

1

 

Всього

 

5

 

        ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість

Штатних

одиниць

1.

Головний бухгалтер

1231

1

2.

Заступник головного бухгалтера

3433

1

3.

Бухгалтер 

3433

3

 

Всього :

 

5

 

ПЛАНОВО – ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ

Назва посади (професії)

Код за

Класифі

катором

професій

Кількість

штатних

одиниць

1

Економіст

2412.2

0,5

 

Всього :

 

0,5

 

ЗАГАЛЬНОМЕДИЧНИЙ   ВІДДІЛ

Назва посади (професії)

Код за

Класифі

катором

професій

Кількість

Штатних

одиниць

1

Головна медсестра

1229.5

1

2

Сестра медична з дієтичного харчування

3131

1

 

 

3

Лікар –інтерн з пульмонології та фтизіатрії

3229

1

4

Лікар –інтерн з хірургії

3229

1

5

Лікар –інтерн з клінічної онкології

3229

1

6

Лікар-інтерн ортопедії та травматології

3229

1

7

Лікар –інтерн зі стоматології

3229

1

 

Всього :

 

7

         ДІАГНОСТИЧНА СЛУЖБА

          РЕНТГЕНІВСЬКИЙ    КАБІНЕТ

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Лікар- рентгенолог

2229.2

1

2.

Рентгелаборант

3229

2

3

Молодша медична сестра

5132

1

 

Всього :

 

4

 

       КЛІНІКО – ДІАГНОСТИЧНА  ЛАБОРАТОРІЯ

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість

штатних

одиниць

1.

Завідувач лабораторії , лікар-лаборант

2229.2

1

2.

Біохімік

2211.2

1

3.

Біолог

2211.2

1

4.

Федшер – лаборант

3229

1

5.

Лаборант

3221

5

6.

Молодша медична сестра

5132

1

 

Всього :

 

10

 

 КАБІНЕТ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Сестра медична з функціональної діагностики

3231

1

 

Всього :

 

1,0

 

КАБІНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВОГО   ДОСЛІДЖЕННЯ

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Лікар- з ультрозвукової діагностики

2221.2

1

2.

Сестра медична (УЗД кабінету)

3231

0,5

 

Всього

 

1.5

 

        ЕНДОСКОПІЧНИЙ  КАБІНЕТ

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Лікар- ендоскопіст

2229.2

0,5

2.

Сестра медична

3231

0,5

 

Всього

 

1

 

СТАЦІОНАРНИЙ  СЕКТОР

ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕННОЇ ( НЕВІДКЛАДНОЇ )МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Завідувач відділення-лікар  - хірург

2221.2

1

2.

Лікар – хірург

2221.2

1

3

Лікар – акушер – гінеколог

2221.2

0,5

4

Лікар з медицини невідкладних станів

2221.2

3,5

5

Лікар- невропатолог

2221.2

0,5

6

Лікар – педіатр

2221.2

0,5

7

Лікар – кардіолог

2221.2

0,5

8

Лікар – терапевт

2221.2

0,5

9

Старша сестра медична

3231

1

10

Сестра медична процедурна

3231

1

11

Сестра медична  стаціонару  палатна

3231

10

12

Молодша медична сестра (санітарка буфетниця)

5132

1

13

Молодша медична сестра(санітарка  палатна)

5132

4,5

14

Молодша медична сестра (санітарка)

5132

1

15

Водій автотранспортного засобу

8323.2

3

 

Всього :

 

29,5

 

ГРУПА   АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ  І РЕАНІМАЦІЇ

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Лікар- анестезіолог

2221.2

2

2.

Сестра медична –анестезист

3231

2

 

Всього:

 

4

 

ОПЕРАЦІЙНИЙ   БЛОК

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Сестра медична операційна

3231

2

2.

Молодша медична сестра (санітарка операційна)

5132

1

 

Всього :

 

3

 

НЕВРОЛОГІЧНЕ  ВІДДІЛЕННЯ

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Лікар-  невропатолог

2221.2

0,75

2.

Сестра медична процедурна

3231

1

3.

Сестра медична палатна

3231

5

4.

Молодша медична сестра (санітарка буфетниця)

5132

1

5

Молодша медична сестра (санітарка палатна)

5132

2

 

Всього :

 

9,75

    ТЕРАПЕВТИЧНЕ  ВІДДІЛЕННЯ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Завідувач відділення -  лікар – терапевт

2221.2

1

2.

Лікар – терапевт

2221.2

1

3.

Старша сестра медична

3231

1

4

Сестра медична процедурна

3231

1

5

Сестра медична палатна

3231

5

6

Молодша медична сестра (санітарка буфетниця)

5132

1

7

Молодша медична сестра (санітарка палатна)

5132

4,5

 

Всього :

 

14,5

 

           ПЕДІАТРИЧНЕ   ВІДДІЛЕННЯ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Лікар- педіатр

2221.2

0,5

2.

Сестра медична процедурна

3231

1

3.

Сестра медична  палатна

3231

5

4

Молодша медична сестра (санітарка палатна)

5132

2

 

Всього

 

8,5

           ГІНЕКОЛОГІЧНЕ  ВІДДІЛЕННЯ

   З ЛІЖКАМИ ДЛЯ ПАТОЛОГІЇ ВАГІТНИХ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1

Лікар- акушер – гінеколог

2221.2

0,5

2

Сестра медична процедурна

3231

1

3

Акушерка

3232

5

4

Молодша медична сестра(санітарка палатна)

5132

2

 

Всього :

 

8,5

              АМБУЛАТОРНИЙ СЕКТОР

КОНСУЛЬТАТИВНО ДІАГНОСТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість

штатних

одиниць

1.

Завідувач відділеннямлікар – отоларинголог

2221.2

1

2.

Лікар терапевт

2221.2

1

3

Лікар педіатр

2221.2

1

4.

Лікар – терапевт підлітковий

2221.2

0,5

5.

Лікар – хірург

2221.2

1

6.

Лікар – онколог

2221.2

0,5

7.

Лікар – ендокринолог

2221.2

1

8.

Лікар – кардіолог

2221.2

1

9.

Лікар – отоларинголог

2221.2

1

10.

Лікар офтальмолог

2221.2

1

11.

Лікар – невропатолог

2221.2

1

12.

Лікар методист

2221.2

1

13.

Старша сестра медична

3231

1

14.

Сестра медична процедурного кабінету

3231

1

15

Сестра медична ЛОР кабінету

3231

1

16.

Сестра медична ендокринологічного кабінету

3231

1

17

Сестра медична кардіологічного кабінету

3231

1

18

Сестра медична неврологічного кабінету

3231

1

19

Сестра медична хірургічного кабінету

3231

1

20

Сестра медична офтальмологічного кабінету

3231

1

21

Сестра медична лікарського  кабінету

3231

14,5

 

22.

Молодша медична сестра(санітарка)

5132

4

23.

Реєстратор медичний

4222

2

 

Всього :

 

33

 

                    ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість

Штатних

одиниць

1.

Лікар- акушер гінеколог

2221.2

1,5

2.

Лікар – акушер гінеколог з планування сімї

2221.2

0,5

3

Сестра медична кабінету

3231

1,5

4

Сестра медична з планування сімї

3231

 

5

Акушерка патронажна

3232

1

 

Всього :

 

4,5

 

          ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість

штатних

одиниць

1.

Лікар- дерматовенеролог

2221.2

1,5

2.

Сестра медична

3231

1

 

Всього :

 

2,5

 

  ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ  КАБІНЕТ

 

Назва посади (професії)

Код за

Класифікатором

професій

Кількість

штатних

одиниць

1.

Лікар- фтизіатр

2221.2

0,5

2.

Сестра медична

3231

1

 

Всього :

 

1,5

              

            ПСИХІАТРИЧНИЙ  КАБІНЕТ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Лікар- психіатр

2221.2

1

2.

Сестра медична

3231

1

 

Всього :

 

2

              

                НАРКОЛОГІЧНИЙ  КАБІНЕТ

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Лікар- нарколог

2221.2

1

2.

Сестра медична

3231

1

 

Всього

 

2

 

                    СТОМАТОЛОГІЧНИЙ  КАБІНЕТ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість

штатних

одиниць

1.

Лікар стоматолог

2222.2

1,5

2.

Лікар – зубний

3225

2,5

3

Сестра медична     зі стоматології

3231

1

 

Всього

 

5

     

     ДЕННИЙ СТАЦІОНАР ХІРУРГІЯ ОДНОГО ДНЯ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Лікар- хірург

2229.2

0,5

2.

Сестра медична (операційна)

3231

0,5

 

Всього :

 

1

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

                   ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ  КАБІНЕТ

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1

Сестра медична  з фізіотерапії

3231

1

 

Всього

 

1

 

КАБІНЕТ          ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1

Сестра медична з лікувальної фізкультури

3231

1

 

Всього

 

1

 

 

 

 

КАБІНЕТ      МАСАЖУ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1

Сестра медична з масажу

3231

1

 

Всього

 

1

 

ДОПОМІЖНІ  ВІДДІЛЕННЯ

 

ІНФОРМАЦІЙНО  АНАЛІТИЧНИЙ   ВІДДІЛ

Назва посади (професії)

Код за

Класифі

катором

професій

Кількість

Штатних

одиниць

1.

Лікар методист

2221.2

0,5

2.

Статистик медичний

3231

2

3.

Оператор комп’ютерного набору

 

4112

0,5

 

Всього :

 

3

 

МЕДИЧНИЙ  АРХІВ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Реєстратор медичний

 

1

 

Всього :

 

1

 

 

 

 

                  ГОСПОДАРЧА  ЧАСТИНА

 

ВІДДІЛ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

Назва посади (професії)

Код за Класифі

катором професій

Кількість

Штатних

одиниць

1

Завідувач господарством

1239

1

2

Технік з метрології

3119

0,5

3

Інженер з обслуговування компютерних систем

2131.2

0,5

4

Оператор комп’ютерного набору

4112

1

5

Секретар друкарка

4115

1

6.

Комірник

9411

0,5

7.

Прибиральник територій

9162

1,0

8

Прибиральник службових приміщень

9162

0,5

9.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241.1

1

10

Дезінфектор

9142

0,25

11

Слюсар – сантехнік

7136.2

2

12

Столяр

7422.2

1

13

Електрогазозварник ручного зварювання

7212.1

1

14

 

 

 

15

Машиніст кочегар котель з видаленням золи

 

 

Оператор очисних споруд

8340.2

4

 

 

 

4

 

 

Всього:

 

19,25

 

ХАРЧОБЛОК

 

Назва посади (професії)

Код за

Класифі

катором

професій

Кількість

Штатних

одиниць

1.

Кухар

5122

2

2.

Кухонний робітник

9132

1,5

 

Всього :

 

3,5

 

ПРАЛЬНЯ

Назва посади (професії)

Код за Класи

фікатором

професій

Кількість

штатних

одиниць

1.

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

8264.2

0,5

 

Всього :

 

0,5

 

 

ГАРАЖ

Назва посади (професії)

Код за

Класифі

катором

професій

Кількість

штатних

одиниць

2

Водій автотранспортного засобу асіаційна

8323.2

0,5

3.

Водій автотранспорту ГАЗ 32214

8323.2

1

 

Всього :

 

1,5

 

 

 

 

                       ЗУБОПРОТЕЗНА ЛАБОРАТОРІЯ

Назва посади (професії)

Код за Класифікатором професій

Кількість штатних одиниць

1.

Лікар- стоматолог ортопед

2222.2

0,75

2.

Технік зубний

3225

1

 

Всього :

 

1,75

 

 

Повернутись