temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Регламент роботи районної ради 7 скликання

 

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА  РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я № 581

 

26  грудня  2018 року                       34 позачергова  сесія  районної ради 7 скликання

 

                                       

 

 

 

 

Про регламент роботи районної ради

7 скликання ( нова редакція)

 

 

 

                        Відповідно до п.5.ч.1.ст.43, ст..46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " районна рада ВИРІШИЛА:

 

1.                  Затвердити регламент роботи районної ради 7 скликання у новій редакції

( додається).

2.         Рішення 2 сесії районної ради 7 скликання від 18 грудня 2015 року № 12 «Про регламент роботи районної ради 7 скликання» вважати таким, що втратило чинність.

3.         Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності , етики , гласності , адміністративно – територіального устрою , взаємодії з органами місцевого самоврядування  (Сандул Г.В.).

 

 

 

 

 

 

 

                        Голова районної ради                                 В.Мельничук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Додаток

                                                           до рішення  34 позачергової  сесії                                                                 районної ради 7 скликання                                                                             від 26.12.2018 року № 581  

 

РЕГЛАМЕНТ 

роботи Чернівецької районної ради 7 скликання

(нова редакція)

 

1.Загальні положення

 

            1.1.      Чернівецька районна рада ( далі- районна рада) є органом місцевого самоврядування, що  представляє  спільні інтереси територіальних громад сіл, селища Чернівецького району у межах повноважень , визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",  іншими законами, а також повноважень , переданих районній раді сільськими, селищною радами району.

1.2.      Діяльність районної ради ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції, законності, гласності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, відпові­дальності та звітності перед радою уповноважених нею органів, вибраних чи призначених посадових осіб, широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередню їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з громадськими організаціями,політичними партіями, органами місцевого самоврядування, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

                        1.3.      Порядок формування і організація діяльності районної ради, її органів , депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування визначається Конституцією України , Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування ", "Про статус депутатів місцевих рад ", "Про доступ до публічної інформації ", "Про запобігання корупції" , іншими Законами , а також цим регламентом.

2. Виконавчий апарат районної ради  

            2.1.      Районна рада утворює  виконавчий  апарат.  Виконавчий  апарат  здійснює організаційне,   правове,   інформаційне,   аналітичне,   матеріально-технічне   забезпечення   діяльності районної ради   і діє   відповідно   до затвердженого положення.

            2.2.      Виконавчий апарат районної ради  за посадою очолює голова районної ради.

3. Регламент районної ради  

3.1.      Регламент визначає порядок проведення першої сесії районної ради, порядок обрання голови районної ради, заступника голови районної ради, скликання чергової та позачергової сесій районної ради, призначення пленарних засідань районної ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень районної ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії районної ради.

3.2.     Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії районної ради, рішенням районної ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради . У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

3.3.      Регламент, зміни і доповнення до нього приймаються районною радою за пропозицією голови районної ради, постійних комісій, депутатів, фракцій  чи групи депутатів.

3.4.      Регламент районної ради  (далі – Регламент) є обов’язковим для виконання всіма депутатами, посадовими особами місцевого самоврядування, головою районної ради та його заступником.

3.5.     До прийняття Регламенту районної ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

            3.6.      У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

4. Повноваження районної ради  

4.1.      Районна рада   вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу. У разі, якщо до районної ради   обрано менше двох третин її  складу, районна рада попереднього скликання, до обрання необхідної кількості депутатів, продовжує здійснювати повноваження.

  4.2.      У разі дострокового припинення  повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу районної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така районна рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу районної ради.

  4.3.      Строк повноважень районної ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

  4.4.      Повноваження районної ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної районної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

5. Планування роботи районної ради  

5.1.      Діяльність районної ради здійснюється відповідно до річних планів роботи, які затверджуються районною радою   .

            5.2.      План роботи районної ради визначає головні напрями діяльності районної ради, її органів та містить перелік основних питань, які плануються районною радою до розгляду в поточному році.

            5.3.      Проект плану роботи районної ради розробляється постійними комісіями та виконавчим апаратом районної ради з урахуванням пропозицій депутатів, депутатських груп та фракцій, районної державної адміністрації, сільських, селищної рад.

            5.4.      Організація виконання плану покладається на постійні комісії та виконавчий апарат районної ради. Пропозиції щодо уточнення або зміни плану роботи районної ради розглядаються районною радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів та постійних комісій районної ради.

            5.5.      На основі плану роботи президія та виконавчий апарат районної ради   розробляють плани підготовки та проекти порядку денного чергових сесій районної ради. Плани затверджуються головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови районної ради.

6.  Порядок скликання та проведення сесій районної ради  

6.1.      Районна рада проводить свою  роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій. Кожне пленарне засідання районної ради проводиться у сесійній залі державною мовою, починається і закінчується Гімном України.

            6.2.      Сесії районної ради  проводяться гласно. Пленарні засідання районної ради   , її постійних комісій як правило, є відкритими.

            У разі необхідності районна рада приймає рішення щодо проведення закритого засідання. На закритому засіданні районної ради   може бути присутнім прокурор району.

            6.3.      Відкритість та гласність роботи районної ради, її президії, постійних комісій забезпечується:

6.3.1.   Інформацією про її діяльність на офіційному сайті районної ради, повідомленнями в засобах масової інформації та у інший визначений районною радою спосіб.  Фракції,  що утворені в районній раді,  мають право на висвітлення своєї позиції в засобах масової інформації.

6.3.2.  Шляхом вільного доступу на сесії районної ради представників засобів масової інформації та обов’язковим озвученням засідань сесії.

6.3.3.   Можливістю жителів Чернівецького району, відносно яких приймаються рішення, бути присутніми на засіданнях районної ради.

            6.4.      Запрошені особи не мають права, без дозволу голови та депутатів районної ради, втручатися в роботу сесії і зобов'язані утримуватися від схвалення чи незгоди. У разі невиконання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії, можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

            6.5.      Перша сесія новообраної районної ради скликається районною виборчою комісією не пізніше як через 2 тижні після реєстрації новообраних депутатів у кількості, яка забезпечує повноважність складу районної ради відповідно до закону. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує районну раду про підсумки виборів депутатів.

            6.6.      З моменту визнання повноважень депутатів районної ради нового скликання районна рада обирає тимчасову президію з числа депутатів районної ради в кількості не більше п`яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях районної ради до обрання голови районної ради.

            6.7.      З часу обрання голови районної ради він веде пленарні засідання сесій відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.

            6.8.      Сесії районної ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Кількість запрошених на сесії визначається головою районної ради.

            6.9.      У разі немотивованої відмови голови районної ради, або неможливості його скликати сесію районної ради, сесія скликається заступником голови районної ради .

            6.10.    Сесія районної ради може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або за поданням голови районної державної адміністрації.

            6.11.    Проект порядку денного сесії готується головою районної ради, з урахуванням пропозицій, поданих постійними комісіями районної районної ради і попередньо розглядається на засіданні президії.

            6.12.    У випадку, коли після засідань постійних комісій районної ради пленарне засідання не відбулось, голова районної ради своїм розпорядженням призначає іншу дату проведення пленарного засідання, про що депутати і населення інформуються не пізніш як за день до його проведення.

            До порядку денного можуть бути включені проекти рішень, які оприлюднені у встановленому Законом України „Про доступ до публічної інформації” порядку не пізніше,  як за 20 робочих днів до розгляду їх на пленарному засіданні сесії районної ради, за виключенням проектів рішень які виносяться на розгляд позачергової сесії.

            6.13.    Порядок денний сесії затверджується  на пленарному засіданні районної ради відкритим голосуванням  більшістю голосів депутатів від загального складу районної ради, які беруть участь у роботі сесії .

            В порядок денний можуть бути включені питання, які попередньо не розглядались на засіданнях постійних комісій районної ради, за рішенням районної ради.

            Питання розглядаються в такій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання сесії.

            Питання затвердженого порядку денного сесії районної ради можуть відкладатися чи виключатися з порядку денного за рішенням сесії районної ради. Рішення про розгляд питань затвердженого порядку денного в іншій послідовності, приймаються більшістю голосів депутатів від фактичної кількості присутніх на сесії депутатів. Головуючий на засіданні може, за згодою депутатів, об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного.

            Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, винесених на розгляд сесії районної ради.

            6.14.    Розпорядження про скликання сесії доводиться до відома депутатів районної ради та громадськості через засоби масової інформації та/або шляхом оприлюднення його на офіційному сайті районної ради не пізніше як за 10 днів до сесії. Повідомлення про скликання сесії доводиться до відома  депутатів районної ради  виконавчим апаратом районної ради.

6.15.    Для розгляду  невідкладних   питань   чи   надзвичайних   ситуацій скликається   позачергова сесія. Позачергова   сесія   скликається головою районної ради за власною ініціативою , за ініціативою не менше як однієї третини депутатів від загального складу районної ради   або за ініціативою голови районної державної адміністрації. Пропозиції  і обґрунтування щодо необхідності  скликання позачергової сесії  подаються в письмовій формі  голові районної ради   з переліком питань,  що пропонуються для розгляду.

                  6.16.    Для включення до переліку питань, які пропонуються розглянути на сесії ,  в виконавчий апарат районної ради не пізніше як за 25 робочих днів до сесії подаються для реєстрації та передачі на розгляд  голови районної ради або його заступника такі документи   :

-                     лист - клопотання про необхідність розгляду питання на сесії;

-                     проект рішення в паперовому та в електронному вигляді  з нормативним обґрунтуванням , завізований керівником управління , установи , організації , що ініціює його внесення і погоджений із зацікавленими установами , організаціями ;

-                     аналітична доповідна записка , в якій викладається стан справ із запропонованого питання в паперовому та в електронному вигляді або через засоби електронної пошти ;

-                     до проекту рішення про затвердження районної програми подається експертний висновок відділу  економічного  розвитку і торгівлі райдержадміністрації  ,  фінансового управління райдержадміністрації та юридичного сектору апарату райдержадміністрації.

Текст проекту рішення, пояснювальної записки подається до виконавчого апарату районної ради в паперовому та в електронному вигляді або через засоби електронної пошти.

Після реєстрації і розгляду головою районної ради чи його заступником матеріали передаються  на розгляд постійній комісії районної ради чи кільком постійним комісіям , які розглядають питання в період до 21 робочого дня до проведення чергової сесії районної ради.

  6.17.    Постійна комісія районної ради або робоча група може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання районної ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням районної ради, якщо пленарне засідання районної ради   пов`язане з прийняттям рішень щодо призначення або затвердження на посади посадових осіб.

                        6.18.    Після реєстрації і розгляду головою районної ради чи його заступником, матеріали, не пізніше 3 днів до засідання сесії, передаються на розгляд постійній комісії районної ради чи кільком постійним комісіям районної ради.

6.19.    Постійна комісія районної ради, за дорученням голови районної ради або його заступника, на своєму засіданні розглядає проект рішення та пропозиції до нього у присутності ініціаторів розгляду цього питання. При необхідності, постійна комісія може створювати робочу групу із залученням відповідних фахівців для вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та їх посадових осіб (з питань віднесених до компетенції районної ради). Постійна комісія районної ради має право внести зміни до проекту рішення, а також підготувати інший проект рішення.

                        6.20.    Проекти рішень та висновки постійних комісій районної ради подаються в виконавчий апарат районної ради з пропозиціями щодо регламенту розгляду питань та доповідача (чів) , списком осіб , яких пропонується для запрошення на пленарне засідання сесії районної ради.

6.21.    Повернення проекту рішення ініціатору на доопрацювання здійснюється через виконавчий апарат районної ради, з додержанням вимог нормативних актів щодо організації реєстрації та проходження документів, на підставі рішення постійної комісії районної ради з чітким визначенням пропозицій, зауважень та зазначенням терміну передачі його до комісії.

            6.22.    За дорученням голови районної ради, його заступника, голів постійних комісій районної ради виконавчий апарат районної ради проводить попередню експертизу поданих проектів рішень, матеріалів, пропозицій і зауважень до них.

6.23.    Проекти рішень , після їх розгляду постійними комісіями районної ради , візуються в такій послідовності:

-                     голова відповідної постійної комісії районної ради;

-                     головний спеціаліст з юридичних питань відділу організаційного забезпечення діяльності ради та звязків з органами місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради;

-                     керуючий справами виконавчого апарату районної ради;

-                     заступник голови районної ради.

            6.24.    Проекти рішень районної ради, інші документи і матеріали сесії, що вносяться на розгляд районної ради, надаються депутатам районної ради не пізніше як за 20 робочих днів до сесії. Матеріали до позачергової сесії  видаються депутатам районної ради при реєстрації .

            6.25.    За згодою депутатів районної ради та за наявності технічної можливості проекти рішень районної ради, інші документи і матеріали сесії, що вносяться на розгляд районної ради надсилаються на електронні адреси депутатів районної ради для ознайомлення та опрацювання.

            6.26.    Реєстрація депутатів районної ради, які прибули на сесію, розпочинається за годину до відкриття пленарного засідання районної ради. Реєстрація також може проводитись перед голосуванням і після перерви перед кожним засіданням районної ради.

6.27.    Депутат, який з поважних причин не може взяти участь у засіданні сесії чи у засіданні постійної комісії, повинен завчасно повідомити про це працівників виконавчого апарату районної ради, про що ними доповідається голові районної ради чи голові постійної комісії.

6.28.    Якщо відкриття пленарного засідання, за даними реєстрації, неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання до однієї години, або переносить його на інший час.

            6.29.    Засідання  районної ради  розпочинається о 10 годині і закінчується не пізніше  
18-ої години, включаючи перерви на 15 хвилин через кожні 2 години роботи.

            За  вимогою двох голів депутатських груп  або фракцій про перерву в роботі сесії перед голосуванням  по проекту рішення , з якого необхідні консультації, перерва оголошується без голосування.

            6.30.    Час для доповіді на сесії встановлюється в межах до 20 хвилин . В окремих   випадках   цей   час   може   бути   збільшено.   Час   для  співдоповідей - 10 хвилин. Для виступів у дебатах надається до 7 хвилин ,  для   внесення   депутатського   запиту,   довідок,   запитань, виступів до 3 хвилин. Для відповідей на запитання   доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам - до 5 хвилин. Перед завершенням  роботи  сесії відводиться  час до  30  хвилин для виступів депутатів районної ради з короткими заявами і повідомленнями ( питання "Різне").

6.31.    Перед початком розгляду питань порядку денного сесії із числа депутатів обирається секретар сесії та  2 члени лічильної комісії , яка утворена на засіданні першої сесії районної ради  7 скликання для підрахунку голосів по виборах голови районної ради. Секретар сесії організовує запис бажаючих виступити , реєструє депутатські запити, повідомлення , заяви , пропозиції та інші матеріали депутатів, разом з головуючим дає роз’яснення з питань роботи сесії тощо.  Члени лічильної комісії ведуть підрахунок голосів по запропонованих питаннях порядку денного.

6.32.     На засіданні районної ради з питань, що розглядаються, рішення приймаються відкритим голосуванням . Відкрите голосування може проводитися поіменно , якщо на цьому наполягає більшість присутніх на сесії депутатів  .  Депутати голосують мандатами для голосування. Голосування з процедурних питань  може  проводитись за більшістю присутніх  на засіданні , якщо жоден з депутатів не вимагає  іншого.

6.33.    В разі вимоги депутатської фракції, групи перед проведенням голосування щодо прийняття проектів рішень, головуючий проводить, з залученням членів лічильної комісії, перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні районної ради. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає засідання до однієї години, або закриває його.

            6.34.    У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів голова районної ради, заступник голови районної ради, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень районною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час пленарного засідання районної ради, на якому розглядається відповідне питання.

            6.35.    Контроль за дотриманням атикорупційного законодавства, надання консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів , поводження з майном , що може бути неправомірною вигодою та подарунком , покладається на постійну комісію районної ради з питань  освіти , охорони здоров’я, культури , законності та правопорядку . 

6.36.    «Таємне голосування» обов’язково проводиться при виборах голови, заступника голови районної ради, при розгляді персональних питань, крім випадків, визначених цим регламентом. Таємне голосування проводиться, якщо таке  рішення прийнято   депутатами  районної ради . У бюлетень для таємного голосування по проекту рішення районної ради вноситься запис „ підтримую рішення „ і праворуч проти цього запису порожній квадрат, нижче запис „ не підтримую рішення „ і праворуч проти цього запису порожній квадрат, «утримався»  і праворуч цього запису порожній квадрат.  На кожному  бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії , секретаря лічильної комісії та печатка районної ради.

До складу  лічильної комісії не можуть входити депутати,   чиї кандидатури , їх близьких , визначені згідно Закону України "Про запобігання  корупції" , висунуті на керівні  посади в районній раді.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості.

            6.37.    Рішення   районної ради вважається   прийнятим,   якщо   за   нього   подано більшість голосів депутатів  від загального складу районної ради, крім випадків, коли Конституцією і Законами України обумовлений інший порядок голосування, після чого підписується головою районної ради. Рішення районної ради нумеруються в порядку черговості їх прийняття .

            6.38.    У випадку, коли не всі питання порядку денного були розглянуті, проводяться наступні пленарні засідання сесії.

            6.39.  Прийняті     рішення     районної ради   в десятиденний строк тиражуються і розсилаються виконавчим апаратом районної ради   постійним комісіям районної ради, райдержадміністрації, відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам , сільським, селищній радам.

            6.40.    Виконання рішень районної ради контролюється постійними комісіямирайонної ради і посадовими особами районної ради.   

            6.41.    Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встановленого строку   в   виконавчому   апараті районної ради,  з наступною передачею до районного державного  архіву  на постійне зберігання. 

            6.42.    Виконавчий апарат  районної ради забезпечує  технічний  запис ведення  сесійної діяльності.  Усі, кому надано головуючим слово для інформації,  виступають  на сесії з використанням мікрофону,  в  іншому випадку  не ведеться технічний  запис  інформації. Магнітний або електронний   носій з записом проведення сесії районної ради   зберігається в конверті , підписаному секретарем сесії  та членами лічильної комісії , опечатаному печаткою районної ради, запис зберігається протягом 7 скликання . Прослуховування  запису проводиться в присутності  зазначених осіб .

7. Постійні комісії районної ради  

7.1.      Постійні комісії районної ради   є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення,  попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання ,  здійснення контролю за виконанням  рішень районної ради. Постійні комісії діють на основі положень, що затверджуються на сесії районної ради.

7.2.      В районній раді працює 5 постійних комісій :

-          з питань депутатської діяльності, етики , гласності, адміністративно – територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування;

-          з питань планування, бюджету, фінансів;

-          з питань освіти , охорони здоров’я, культури ,  законності та правопорядку;

-          з питань регулювання комунальної власності, соціальної політики , побутового та торговельного обслуговування населення;

-          з питань земельних відносин, контролю за дотриманням  охорони природного навколишнього середовища , розвитку агропромислового комплексу.

 

8. Президія районної ради  

 

 

8.1.      Президія районної ради є дорадчим органом районної ради, що утворюється відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд районної ради.

8.2.      Президія районної ради утворюється в складі голови районної ради, заступника голови районної ради, голів постійних комісій районної ради, уповноважених представників депутатських груп і фракцій. Президія районної ради діє на підставі положення , що затверджується на сесії районної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

 

 

апарату районної ради                                       С.Насіковський