temp
temp
temp
temp
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Регламент роботи районної ради 6 скликання

 

У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Р ІШ Е Н Н Я № 18

 

30 грудня  2010 року                                                           2 сесія 6 скликання

Про регламент роботи районної ради

6 скликання 

 

                        Відповідно до п.5.ч.1.ст.43, ст..46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні " районна рада вирішила :

1.      Затвердити регламент роботи районної ради 6 скликання ( додається).

 

2.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності , етики , гласності , адміністративно – територіального устрою , взаємодії з органами місцевого самоврядування  (В.А.Маліновський ).

 

 

 

 

 

                        Голова районної ради                                                         Ю.Какурін

 

 

 

 

Додаток №1  

                                                                       до рішення  №18   2  сесії районної ради

                                                                       6 скликання від 30 грудня 2010   року  

РЕГЛАМЕНТ  роботи районної ради 6 скликання

1.Районна рада є органом місцевого самоврядування, що  представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища  у межах повноважень , визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"",  іншими законами,  а також повноважень , переданих їй сільськими, селищною радами.

            2. Порядок формування і організація діяльності районної ради , її органів , депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України , Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні " , "Про службу в органах місцевого самоврядування ", "Про статус депутатів місцевих рад ", "Про доступ до публічної інформації ", іншими Законами , а також цим регламентом.

3.Регламент, зміни і доповнення до нього приймаються районною радою за пропозицією голови ради, постійних комісій, депутатів чи групи депутатів.

4.Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності    рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.   Кількість запрошених    на сесії визначається головою ради.

На пленарному засіданні сесії районної ради депутати займають перших чотири ряди в сесійній залі. За пропозицією уповноваженого представника депутатської групи або фракції та рішенням ради по цій пропозиції може бути оголошено додаткову перерву до 10 хвилин для узгодження голосування по окремому питанню порядку денного. На закритому засіданні ради може бути присутнім прокурор району. Гласність
роботи ради забезпечується інформацією про її діяльність в газеті "Чернівецька зоря" та повідомленнями в інших засобах масової інформації. Фракції , що утворені в районній раді , мають право на висвітлення своєї позиції в газеті "Чернівецька зоря".

5.Сесії ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії. 

            Проекти рішень ради, інші документи і матеріали сесії, що вносяться на розгляд ради , надаються депутатам не пізніше як за 20 днів до сесії. "До порядку денного сесії можуть бути включені тільки ті питання , проекти рішень з яких оприлюднені  у встановленому Законом України " Про доступ до публічної інформації " порядку не пізніше , як за 20 днів до розгляду їх на пленарному засіданні сесії районної ради ".

6.Для   розгляду   невідкладних   питань   чи   надзвичайних   ситуацій скликається   позачергова   сесія.   Позачергова   сесія   скликається
головою ради за власною ініціативою , за ініціативою не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови
районної державної адміністрації. «Пропозиції і обґрунтування щодо необхідності  скликання позачергової сесії  подаються в письмовій формі  голові ради з переліком питань,  що пропонуються для розгляду. Розпорядження голови районної ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках – не пізніше як за один день до сесії із зазначенням часу скликання, місця  проведення  та  питань,  які  передбачаються  внести  на  розгляд  ради».

            7. Для включення до переліку питань, які пропонуються розглянути на сесії ,  в виконавчий апарат районної ради не пізніше як за 25 днів до сесії подаються для реєстрації та передачі на розгляд  голови районної ради або його заступника такі документи   :

-         лист - клопотання про необхідність розгляду питання на сесії;

-         проект рішення в паперовому чи електронному вигляді  з нормативним обґрунтуванням , завізований керівником управління , установи , організації , що ініціює його внесення і погоджений із зацікавленими установами , організаціями ;

-         аналітична доповідна записка , в якій викладається стан справ із запропонованого питання в паперовому та в електронному вигляді або через засоби електронної пошти ;

-         до проекту рішення про затвердження районної програми подається експертний висновок управління економіки та розвитку інфраструктури  і фінансового управління  райдержадміністрації. Після реєстрації і розгляду головою ради чи його заступником матеріали передаються  на розгляд постійній комісії чи кільком постійним комісіям , які розглядають питання в період до 21 дня до проведення чергової сесії районної ради .

 Проекти рішень та висновки постійних комісій районної ради подаються в виконавчий апарат районної ради з пропозиціями щодо регламенту розгляду питань та доповідача (чів) , списком осіб , яких пропонується для запрошення на пленарне засідання ради . Проекти рішень , після їх розгляду постійними комісіями , візуються в такій послідовності:

-         голова відповідної постійної комісії районної ради ;

-         провідний спеціаліст з юридичних питань виконавчого апарату районної ради ;

-         керуючий справами виконавчого апарату районної ради ;

-         заступник голови районної ради . Проект порядку денного сесії готується головою ради з врахуванням пропозицій , що надійшли і попередньо розглядаються на засіданнях постійних комісій районної ради . Порядок денний сесії затверджується  радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням  більшістю голосів депутатів від загального складу ради , які беруть участь у роботі сесії ".

8.Засідання районної ради розпочинається о 10 годині і закінчується не пізніше  18-й години, включаючи перерви на 15 хвилин через кожні 2 години роботи.

9.Час для доповіді на сесії встановлюється в межах до 40 хвилин . В окремих   випадках   цей   час   може   бути   збільшено.   Час   для
співдоповідей - 10 хвилин. Для виступів у дебатах надається до 7 хвилин ,  для   внесення   депутатського   запиту,   довідок,   запитань,
виступів до 3 хвилин. Для відповідей на запитання   доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам - до 5 хвилин. Перед
завершенням  роботи  сесії відводиться  час     до  30  хвилин,  для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями.

9.1.„Перед початком розгляду питань порядку денного із числа депутатів обирається секретар сесії та  2 члени лічильної комісії , яка утворена на засіданні першої сесії районної ради  5 скликання для підрахунку голосів по виборах голови районної ради . Секретар сесії організовує запис бажаючих виступити , реєструє депутатські запити, повідомлення , заяви , пропозиції та інші матеріали депутатів, разом з головуючим дає роз’яснення з питань роботи сесії тощо.  Члени лічильної комісії ведуть підрахунок голосів по запропонованих питаннях порядку денного.

10. На    засіданні    ради    з    питань,    що    розглядаються,    рішення приймаються відкритим голосуванням . Відкрите голосування може проводитися поіменно , якщо на цьому наполягає більшість присутніх на сесії депутатів  .  Депутати голосують мандатами для голосування. Голосування з процедурних питань  може  проводитись  без  підрахунку  голосів  - за  явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає  іншого.

11. „Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах голови, заступника голови районної ради , при розгляді персональних питань, крім випадків, визначених цим регламентом . Таємне голосування проводиться , якщо таке  рішення прийнято   депутатами  районної ради , про проект  рішення районної ради . У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис „ підтримую рішення „ і праворуч проти цього запису порожній квадрат, нижче запис „ не підтримую рішення „ і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

«Утримався»  і праворуч цього запису порожній квадрат.  На кожному  бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії та печатка районної ради. Утримався .

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості.

12. Рішення   ради   вважається   прийнятим,   якщо   за   нього   подано більшість голосів депутатів  від загального складу ради , крім випадків,
коли Конституцією і Законом України обумовлений інший порядокголосування, після чого підписується головою ради. Рішення районної ради нумеруються в порядку черговості їх прийняття . 

13.Прийняті     рішення     ради  в десятиденний     строк розмножується     і розсилаються  виконавчим апаратом  постійни комісіям,     райдержадміністрації,     відповідним     підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам , сільським, селищній радам.

14.Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами районної ради .   

15.Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встановленого строку   в   виконавчому   апараті,  з наступною передачею до районного
державного  архіву  на постійне зберігання.  Виконавчий апарат  районної  ради  забезпечує  технічний  запис ведення  сесійної діяльності.
" Усі, кому надано головуючим слово для інформації,  виступають  на сесії з використанням мікрофону,  в  іншому випадку  не ведеться технічний  запис  інформації. Магнітний або електронний   носій з записом проведення сесії районної ради зберігається в конверті , підписаному секретарем сесії  та членами лічильної комісії , опечатаному печаткою районної ради , запис зберігається протягом 6 скликання . Прослуховування  запису проводиться в присутності  зазначених осіб ".

 

16.В районній раді працюють 8 постійних комісій :

 

1)      з питань депутатської діяльності, етики , гласності, адміністративно – територіального устрою, взаємодії з органами місцевого самоврядування ;

2)             з питань планування, бюджету, фінансів ;

3)             з питань законності та правопорядку ;

4)             з питань земельних відносин, контролю за дотриманням  охорони природного навколишнього середовища ;

5)             з питань соціальної політики , побутового та торговельного обслуговування населення ;

6)             з питань регулювання комунальної власності ;

7)             з питань  освіти, охорони здоров’я, культури ;

8)             з питань розвитку агропромислового комплексу ;

Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення  попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання ,  здійснення контролю за виконанням  рішень ради. Постійні комісії діють на основі положень, що затверджуються на сесії ради.

17. Президія районної ради утворюється в складі голови ради, заступника голови ради, голів постійних комісій районної ради, уповноважених представників депутатських груп і фракцій. Президія районної ради діє на підставі положення , що затверджується на сесії ради.

18.       Рада утворює  виконавчий  апарат.  Виконавчий  апарат  здійснює організаційне,   правове,   інформаційне,   аналітичне,   матеріально-
технічне   забезпечення   діяльності   ради   і      діє   відповідно   до затвердженого положення.

19.    Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                        М.Смеречинський